Scientific Online Resource System

Annual for Hospital Pharmacy

History of the hospital practice and the hospital pharmacy in Bulgaria after 1878

Zlatka Dimitrova, Evgeni Grigorov

Abstract

This publication presents the occurrence and development of modern hospitals and hospital pharmacies them in the Bulgarian lands in the era after the liberation of Bulgaria from Ottoman rule.

Keywords

hospitals; hospital pharmacies; period: after the Liberation (1856-nowadays)

Full Text


References

Ораховац, Д. Доклад до ХІV ОНС от Парламентарната комисия за изработване щатове на чиновниците. Том ІІ, Гражданско санитарно ведомство при МВР, стр.41

Василев, Вл. История на медицината в България, стр.117, “Записки за дейността на привременното руско управление”, четени по поръчка на княз Дондуков-Корсаков от М. Дринов.

Христов, Хр. Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878. С., 1968.

Ораховац, Д. Доклад до ХІV ОНС от Парламентарната комисия за изработване щатове на чиновниците. Том ІІ, Гражданско санитарно ведомство при МВР, доклад от д-р Ораховац, стр.42.

Русев, М. Исторически преглед на медицинската част и медицинската книжнина в България, С., 1904, стр. 26

Давидова В., История на здравеопазването в България, С., 1956, стр.55

Гресер, П. Циркулярно писмо №579 от 1.06.1878 г. до всички губернатори в страната.

Моллов, Д. “Соображения об устройстве медицинской части” /изпратен на 12 август 1878 г. под №1790/.

Основополагащи документи за българското здравеопазване, създадени през периода на Временното руско управление (1877-1879 г.) - Годишник Collegium Historicum, том II. С., 2012, с. 489 - 502

Дондуков-Корсаков, М. Временни правила за медицинското устройсво в България, 1879 г.

Българското здравеопазване през 1879 – 1881 г. – законодателство, администрация и социални функции – „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“, изд. Фабер, В. Търново, 2012, с. 451-461

Николчев, К. Материали по история на аптечното дело в България, С, 1929.

Димитрова, Зл. и кол. История на фармацията. УИ “Св.Климент Охридски”. София, 2010, 247с.

Чолаков, М. Принос към историята на аптечното дело в България, С, МФ,1977.

НБКМ, БИА, ф. 160, а. е. 1, л. 1-10

НБКМ, БИА, ф. 160, а. е. 4, л. 1-4
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/.v2i1.1884

Refbacks

Article Tools
Email this article (Login required)
|