Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

„Аз уча в България` комуникативен видеокурс по общ Български език като чужд, А1-А2

Violeta Tacheva

Abstract

The brand new video course in General Bulgarian as a Foreign Lan-guage at A1-A2 level aims at self-study and teaching Bulgarian language to stu-dents from the English speaking program but it is also appropriate for all who want to study Bulgarian language for other reasons. The main aim of the video course is to develop the four communicative skills: listening, reading, speaking and writing by using attractive teaching materials: 100 authentic films, 80 audio recordings, 500 original visualizations and amusing language tasks, organized around 10 topics and developed in 10 separate booklets, 30 pages each. The communicatively oriented strategy guarantees sociolinguistic adaptation in a Bulgarian environment and acquiring skills for self-expression. The oppor-tunity to use the course in two ways: teaching in a controlled learning environ-ment (with the presence of a teacher) and autonomous learning in Blackboard with the help of contemporary electronic devices is an exceptional merit of this video course. The video course was designed in 2016-2017 by a team of 7 authors, teaching Bulgarian at the Medical University in Varna. All materials were created to meet the foreign students` language needs after conducting a thorough needs analysis. The gradual progression guarantees the presentation of the necessary lexical and grammatical items related to the most frequent communicative situations in the academic and social environment in Bulgaria and abroad. The structure covers 10 topics with 3 (or 2) subtopics each in the following major thematic fields: getting to know each other/acquaintances; learning, shopping, family, everyday life, weather and seasons, health and diseases, culture, sports and hobbies. The pragmatic value of the video course for self-study in an e-learn-ing environment has been guaranteed by several factors such as translation of the focus vocabulary in English in the introduction of each unit; explanation of the usage and specifics of the grammatical categories in the Bulgarian language and providing autonomous language practice with assessment of the individual achievement on each topic in the Language Practice rubric. An appendix with a Bulgarian-English glossary containing 3 200 lexical items with indicated gram-matical categories such as sex and number of nouns, aspect, conjugation and imperative forms of verbs is provided to support the organization of the vocabu-lary being taught and learnt. A corpus of tests has been created for the Blackboard platform to establish the communicative competence of individual students in Bulgarian as a foreign lan-guage at A2 level. The tests are computer-based and check the receptive skills listening and reading after the 5th and 10th unit. There are 80 tests altogether which contain 800 items connected to the 10 topics.

The video course is suitable for preparing for certification of language achieve-ment on the ECL system. The exam can take place in authorized testing centers in Europe.


Keywords

video course, General Bulgarian, autonomous learning in Blackboard, communicative competence

Full Text


References

Антонова, Кирякова 1991: Антонова, Ю., Кирякова Е., Говорите ли българ-ски? „Наука и изкуство“, С., 1991

Български език като чужд за медицинска комуникация, Издателска къща Стено, Варна 2014

Български език за чужденци.Едно виртуално пътуване из България. Мултимедиен курс на DVD, Летера, 2002

Колева-Златева, Емилиянова, 2007: Колева-Златева, Ж., Емилиянова, Б. Български език за чужденци - първа част. Аз говоря български, + 2 CD, Фабер, В. Търново, 2007

Добрева 2014: Добрева, А. „Умението говорене като продуктивен компонент на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели (върху материал от Европейската изпитна система за ези-кови сертификати - ECL)”, Дисертационен труд за придобиване на ОКС „док-тор“, София, 2014.

Куртева, Бумбарова, Бъчварова 2013: Куртева, Г., Бумбарова, К., Бъчварова С. Здравейте! - Учебник по български за чужденци (ниво А1-А2) + CD, Со-фия: Нов български университет, 2013.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно-квалификационна степен "магистър" (Загл. изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г).

Петрова, Цанкова, Куртева, Томова, Илиев 2004: Петрова, С., Цанкова, П., Куртева, Е., Томова, К., Илиев, Ив. Учете български език + CD, София: „И. Богоров“ 2004.

Постановление № 79 на МС от 9.05.2000 г за приемане на Наредба за държав-ните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, Държавен вестник, бр. 40, 16.05.2000 г., раздел V, чл. 16-19.

Постановление № 254 на МС от 30.11.2005 г. за приемане на Наредба за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и за специализация в областта на здравеопазването, Обн., ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г.

Ставрева-Доростолска 2014: Ставрева-Доростолска, С. „Четенето с разби-ране по български език като чужд за общи и академични цели с оглед на изпитната система ECL”, Дисертационен труд за придобиване на ОКС „док-тор“, София, 2014.

Ставрева-Доростолска, Дойкова 2016: Ставрева-Доростолска, С., дойкова, И. Теоретичен модел за изпитен тест по четене с разбиране по български език като чужд (ниво А1-В1), В: Електронното обучение във висшите училища. Сборник с доклади от Шестата национална научна конференция по електронно обучение във висшите училища, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“: София, 2016.

Тачева, Добрева, Дойкова 2016: Тачева, В., Добрева, А., Дойкова, И. Проверка на комуникативните компетенции слушане и говорене по общ български език като чужд с електронни тестове (рецензиран). В: Електронното обучение във висшите училища. Сборник с доклади от Шестата национална научна конференция по електронно обучение във висшите училища, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“: София, 2016.

Тачева, Добрева 2016: Тачева, В., Добрева, А. Визуализация на граматиката в началния етап на обучение по общ български език в платформата Black-board. В: Мост между средното и висшето образование. Сборник с доклади от Първата варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието. Варна: 2016.

Хаджиева, Гарибова, Ефтимова, Пацева, Слуцка 2009: Хаджиева Е., Гари-бова, Н., Ефтимова, А., Пацева, М., Слуцка, А. Български език за чужденци (общ курс). Учебник и работна тетрадка. УИ „Св. Кл. Охридски“: С, 2006.

Хаджиева, Гарибова, Дачева, Тишева 2011: Хаджиева, Е., Гарибова, Н., Да-чева, Г., Тишева, Й. Български език за чужденци (общ курс). Учебник и ра-ботна тетрадка. УИ „Св. Кл. Охридски“. София: 2011.

Интернет източници

„Български език за чужденци” на издателство „Фабер”, http://www.fohel.net/bg/balgarski-ezik-za-chuzhdentsi

http://www.allysatis.org/ficheeleve/eleve.php?lang=82&langaff=82 (юни 2017)

Български език за чужденци: Комуникативен курс от Боянка Стоянова и Савина Савова Вачева. http://www.lecsiko.com/4624_balgarski-ezik-za-chujdenci-komunikativen-kurs.html (юни 2017)

http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=439 (юни 2017)

Йорданова, Механджиева: Йорданова, Р., Механджиева, Ц. Научете бързо български език: Интензивен курс - I част Learn Bulgarian Quickly: Intensive course. (Student's book + Workbook) - Part 1 https://www.book.store.bg/p89171/nau-chete-byrzo-bylgarski-ezik-intenziven-kurs-i-chast-learn-bulgarian-quickly-inten-sive-course-student-s-book-workbook-part-1-rumiana-jordanova-cezia-mehan-dzhieva.html (юни 2017)

Падарева, Тодорова 2009: Падарева, Г., Тодорова, Б. Български език за чужденци, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2009.http://www.akb-books.com/index (юни 2017)

Учебна система ”Да общуваме на български език” от авторски колектив ВТУ (юни 2017)

Шаховская 2016: Шаховская, А. Визуализация информации: стоит ли овчинка выделки? https://rusability.ru/content-marketing/vizualizatsiya-informatsii-stoit-li-ovchinka-vyidelki / (октомври 2016)

Andonova, Sabeva 2017: Andonova, M., Sabeva, R. Step by Step: Bulgarian Lan-guage and Culture for foreigners, https://www.ama-zon.com/dp/1517394384/ref=rdr_ext_tmb#reader_1517394384 (юни 2017)

Foreign Language Teaching Methods. Professional development modules for for-eign language instruction at the high-school and college levels.https://co-erll.utexas.edu/methods/modules/culture/03/exploitation.php (юни 2017)

Kundeva, Tzvetkova 2005: Kundeva, K., Tzvetkova, V. Bulgarian for English Speakers Български език за англоговорящи: Издателство: Грамма Година: 2005 http://www.shopcom.bg/bg/catalog/id/114.html (юни 2017)

Strong, Kidney 2004: Strong, B., Kidney, D. Collaboratively Evaluating and De-ploying Smart Technology in Classrooms. https://www.educause.edu/ir/li-brary/pdf/eqm0448.pdf (юни 2017)


Refbacks

Font Size