Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Операторна лексика с класификационни функции в медицинския научен текст

Павлина Kънчева

Abstract

By Operation Vocabulary (called Operators) we mean substantives from the lexical system ofa given natural language for expression of classified semantic in the language. They are stamped as constant language signs and have official functions. In the article are treated three groups of Operators within the medical scientific text. They are: General Operators, Operators for Categorization, Operators for Specialization. The study of Operators is important within everyone formal medical science aon purpose creation of General Medical Operation System, presenting the System of medical scientific knowledge.

Keywords

operator; structural conceptual-semantic categorization of terms; medical terminology

Full Text


References

Гинзбург и Крейдлин 1982: Е.Л. Гинзбург и Креидлин, Г.Е. Родо-видовiье отношения в язiьке (таксономические операторiь). – Научно-техническая информация.Серия 2,1982 / 8.

Гинзбург и Крейдлин 1982: Е.Л. Гинзбург и Креидлин, Г.Е. Родо-видовiье отношения в язiьке (лексические и семантические вариантiь видовiьх операторов). – Научно-техническая информация.Серия 2,1982 / 10.

Гинзбург и Крейдлин 1982: Е.Л. Гинзбург и Креидлин, Г.Е. Родо-видовiье отношения в язiьке (словообразование, таксономия, оценка). – Научнотехническая информация.Серия 2,1983 / 11.

Дянков 1975: Б. Дянков. Семантика и логика. И”Наука и изкуство” София 1975.

Кънчева 2017: П.Кънчева. Науки, научен език и научна терминология в съвременната академична медицина. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор.

проф.д.ф.н. Мария Попова, И БАН 2017 (под печат).

Петров и Димитрова и Радева 1992: П. Петър и Г. Димитрова и П. Радева. Йерархичните оператори пред съпоставителен анализ. Съпоставително езикознание. Списание на СУ „Св. Климент Охридски” XVII, 1992, 4, s.45-52.

Попова 2012: Попова, М. Теория на терминологията. Велико Търново: ИК „Знак ‘94”, 2012.


Refbacks

Font Size