Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Обръщенията на интимните партньори един към друг при неформално общуване

Стефка Фетваджиева

Abstract

The study examines semantic and pragmatic aspects of the forms of address, used in the communication of Bulgarian couples. The data is collected by exploring internet forums where the question how to call the loved one is discussed. Two types of address are revealed: words and phrases, expressing love and tenderness, e.g. dear, baby, sun etc., and dysphemisms, i.e. offensive words and expressions. The first type of address is often evaluated (especially by young people) as being too mawkish, too sugary. That is why the dysphemisms are preferred. Proper names and their variants are relatively rarely used. There is a group of people who use no address at all.

Keywords

forms of address, couple, mawkishness, dysphemisms, proper names

Full Text


References

Александрова 2017: Александрова, Мая. Вкусове, миризми, подправки. Между лингвистиката и етнологията, София: Реклама Пони ООД, 2012.

Алексова 2000: Алексова, Красимира. Езикът и семейството. София: Интервю ПРЕС, 2000.

Алексова, Славчева 2008: Алексова, Красимира, Цветелина Славчева. Уличният език (кой, къде, кога, защо, в каква степен – анкетно проучване). – В: Проблеми на социолингвистиката. Агресията на уличния език. Т.9. София: Международно социолингвистическо дружество, 2008, с. 162 – 170.

Виденов 1995: Виденов, Михаил. Езиковата култура на българина. София:

АНУБИС и СБП, 1995.

Джонова 2016: Джонова, Марина. За обръщенията в официалната устна реч. – В: Проблеми на устната комуникация. 10.Част II. Велико Търново: Университетско издтелство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 42 – 53. 6. Иванова, Ницолова 1995: Иванова, Калина, Руселина Ницолова. Ние, говорещите хора, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995.

Миленова 2007: Миленова, Милена. За функцията на обръщенията, които изразяват близост, привързаност и обич в новогръцки език. – В: Интеркултурна комуникация. Сборник от научна конференция на млади учени във ФКНФ. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007.

Ницолова 1984: Ницолова, Руселина. Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език, София: Държавно издателство „Народна просвета“, 1984.

РБЕ 1998: Речник на българския език. Т. 9. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 1998.

Knudson-Martin, Mahoney 2009: Knudson-Martin, Carmen, Anne Rankin Mahoney, Eds. Couples, Gender, and Power: Creating Change in Intimate Relationships. Springer Publishing Company, 2009.


Refbacks

Font Size