Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Роден и/или майчин език

Светозара Халачева

Abstract

The following article defines first language acquisition versus second language learning as well as explains the language teaching method of language immersion and the problems with language learning programs.

It is very confusing that many linguists are still using terms `mother tongue` and `foreign language`. `Mother tongue` is used for the language that a person learnt at home; `foreign language` is used for a language which is not normally used for communication in a particular society. Because of variety of social and family relationship both of the terms above have named loose concepts. That`s why their meaning became very unclear.

In fact, most clear terms according to the level of language knowledge should be `first` and `second` language.


Keywords

mother tongue; foreign language; first language; second language

Full Text


References

Ангелова 2003: Ангелова, Татяна. Ролята на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда , сп. Български език и литература,

, бр.6

Баева, Цонева 2012: Баева, Десислава, Цонева, Димитринка. Контрастивен анализ на контактуващи фонологични системи с оглед създаване софтуерен продукт за формиране на речев слух, Научни трудове на Русенския университет, т.51, Русе, 2012

Виденов 2000: Виденов, Михаил. Увод в социолингвистиката, София, 2000

Владикова 2015: Владикова, Ирина. Два урока в 5-ти клас – две адаптирани разработки по български език и литература, доклад на Годишната конференция на АБУЧ в СУ „Св. Климент Охридски“, 30-31.07.2015 г.

Димчев 2002: Димчев, Кирил. Към въпроса за типологията на обучението по български език , сп. Български език и литература, 2002, № 4-5

Димчев 2014: Димчев, Кирил. Социолингвистични и методически характеристики на конструкта български език като втори език”, сп. Български език и литература, т.56, 2014

Иванова 2016: Иванова, Цанка. Българите в чужбина, българският език, българската културна идентичност и българската държава,

https://www.president.bg/docs/1352300257.pdf/

Колева-Златева 2014: Колева- Златева, Живка. Актуални задачи пред преподаването на българския като втори език // Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели,. Сборник с доклади от VII международна конференция, 8–9 декември 2014 г. Варна: „Стено”, 2014

Славова 2015: Славова, Емилия. Ранно чуждоезиково обучение, С.,2015

Шопов 2012: Шопов, Тодор. И даде човекът имена, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012

Шопов 2015: Шопов, Тодор. Проучване на постметодическото състояние на обучението по английски като втори език. Педагогическа система”, докторска дисертация, 2015г.

Каngas 1991: Kangas, Tove. Bilingvizam. Beograd, 1991


Refbacks

Font Size