Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

За поздравите в речта на младежкото речево общуване

Стефка Aлександрова

Abstract

The body of the paper gives a brief summary of certain linguistic studies on the speech act of greeting and presents the results of a survey on the use of greetings in the oral communication among young people, based on informants` answers. The aim of the paper is to define and analyse the greetings formulas, employed in the oral communication among young people.

Keywords

greeting, routine formulas, oral communication among young people

Full Text


References

Джонова, М. (в съав. Димитрова, В., Докторова, Ж. Ичева, А., Трифонова, М.) Поздравите в устната реч. // Българска реч. г. ХХ, кн.1.УИ „Св. Климент Охридски”. София, 2014, с. 22-28

Павлова, Н. Здравей! Как си, приятелю? Речевият акт на поздрава в българския език// Българска реч. г. ХХ, кн.1. УИ „Св. Климент Охридски”. София, 2014, с. 9-21

Павлова, Н. Традиционните български поздрави в лингвокултурна перспектива

//Български език 61, кн.1. ИК ЕМАС. София, 2014, с. 7-18

Пантелеева, Хр. Граматика на вежливата реч. Наука и изкуство. София, 1994, с. 125

Стефанова, М. Познаваме ли българския речев етикет. Дайвърсити. София, 1997, с. 127


Refbacks

Font Size