Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Оценка на физическото развитие и специалната физическа подготвеност на волейболисти от студентските отбори на висшите училища във Варна

Kрасимир Йорданов, Иво Лалев

Abstract

The present analysis aims improvement of educational and training process on volleyball of high schools in Varna my a comparison and estimation the level of physical development and special physical training of student - volleyball players (by positions). The object of investigation is physical education and sport at high schools which are not specialized on sport in Bulgaria. Object of analysis are the features of physical building and specialized physical training of students volleyball players. Summary the test are performed over a group of 75 students, playing volleyball in teams of 5 high schools in Varna (UM, UE, TU, HMMU, VFU) as well the NSA, Sofia. For the needs of analysis the following methods are performed: variational analysis, the method of sigma deviations. Based on the average level of the target group in Bulgaria analyzed, (Yordanov K., 2011) an estimation of measured properties condition is realized (50 points level system).

Keywords

Volleyball, students, morphofunctional characteristics, physical training, estimation.

Full Text


References

Бахчеванов, Д., Ж. Желязков. Развитие на физическите качества при волейболисти, С., 1991.

Божкова, А. (2007). Усъвършенстване на учебно-тренировъчния процес по волейбол в неспециализирани по спорт висши училища. Дис. труд, НСА, София. 3. Бъчваров, М. и кол. (1983). Тренажори за спортната практика. МиФ, София. 4. Йорданов, К. (2011). Методика за усъвършенстване на специалната физическа подготвеност на студентите-волейболисти в зависимост от спецификата на игровия им пост. Дис. труд, ВТУ, В. Търново.

Йорданов, К. (2011). Проверка ефективността на експериментална методика за развиване на специалните физически качества на студенти волейболисти. “Ай анд Би”, В. Търново.

Йорданов, К., Църов, К. (2011). Спецификата на работата за развитие на физическите качества на студенти-волейболисти по игрови постове. СиН, Брой 5, София.

Михайлов, Д., Иконому, Х. (2003). Изследване ефективността на три тренировъчни програми за развитие на отскока при 15-16-годишни волейболисти, СиН, Изв. брой, София.

Слънчев, П. и кол. (1992). Физическо развитие, физическа дееспособност и нервно-психична реактивност на населението на България (1980 - 1982). НСАИПБ, София.

Тотева, М. (1992). Соматотипология в спорта. НСА-ИПБ, София.

Шаханов, Р. (1988). Специална отскокливост на волейболисти. Треньорска мисъл, Брой 3, София.

Bompa, T. (1993). Power training for sports, plyometrics for maximum power development. YORK University, Toronto, Ontario, Canada.

Gusalovsky, A. (1980). Развитие на физическите качества и проблеми на създаване на физическата подготовка при ученици. Докт. дисертация, Moscow.

Slaugter, M., Lonhman, T. (1977). Relationship of body composition to somatotype in boys aged 7 to 12 years. Res. Quart.


Refbacks

Font Size