Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Влияние на изучаването на български народни танци в часовете по физическо възпитание и спорт върху студентите от Медицински университет - Варна

Жулиета Виденова

Abstract

Since 2012 in the sport syllabus there is an option for the students to be trained the Bulgarian traditional dances. Students from 42 countries, who study at Medical University - Varna overcome the linguistic and cultural barriers in this way.


Keywords

Bulgarian national dances, physical education, movement activity, communication

Full Text


References

Петкова, С. Влиянието на народните хора върху мотивацията на студентите за участие в заниманията по физическо възпитание и спорт. В: Научна конференция с международно участие „Физическото възпитание и спорт в образователната система“, 7-8 ноември, 2003, Благоевград

Въгларов, Стефан. Български народни хора. Учебник за ВИФ, 1988, София


Refbacks

Font Size