Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Идеи за повишаване на писмената култура на българските младежи с помощта на чуждоезиковото обучение

Aнтония Замбова

Abstract

.The work deals with the great and specific difficulties, met by our new „TV generations`, while studying the written system of the language and practising writing. It gives some ideas for dealing with their writing problems and for improving their writing skills. Most of them are adopted from stylistics, genre theory and foreign language studies.

Keywords

writing skills, written text, competency, genre, style, young people

Full Text


References

Ангелова 2004: Ангелова, Т. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. СЕМА РШ, София, с. 160, 161,

Бахтин 1979: Бахтин, М. Эстетика словесного творчества. „Искусство”, Москва, с.244

Георгиева 1993: Георгиева, М. За видовете писмени и устни ученически текстове. В: „Български език и литература”, № 2

Петров 2000: Петров, А. Дискурсният анализ в обучението по български език (5.-8. клас) Булвест 2000, София

Стефанов 2006: Стефанов, В. Какво да правим с литературата? (За целта и смисъла на хуманитарното образование). В: „Българска реч” №1, с. 5-9


Refbacks

Font Size