Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Евиденциалността в обучението по български език като чужд

Kрасимира Aлексова

Abstract

The paper reviews the question of the place of members of the evidential category - renarrative, conclusive and dubitative in teaching Bulgarian as a foreign language - taking into account their relation to the threshold levels of the Common European Framework, on the one hand, and the communicative approach in teaching a foreign language, on the other. The paper presents particular ideas for introducing the semantic functions of the three evidentials at different thresholds of linguistic competence depending on the communicative goals of the speaker. The evidential subcategories in question are viewed as a grammatical way of expressing semantics which can be encoded in speech by lexical means as well. The applied communicative approach binds the functioning of both grammatical and non-grammatical ways in achieving the same communicative goals.

Keywords

evidentiality, renarrative, conclusive, dubitative, (ad)mirative, communicative approach

Full Text


References

Алексова 2003: Алексова, Красимира. Удостоверителен перфект или умозаключителен аорист – от теоретичните основи към преподаването на чужденци. – В: Публикации от Юбилейната научнопрактическа сесия “40 години ИЧС”.София, 2003, 60 – 66.

Алексова 2004: Алексова, Красимира. Отново за отношението индикативен перфект – конклузивен аорист (някои теоретични аспекти с оглед и на обучението по български език за чужденци). – В: Трета международна конференция “Езикът – средство за образование, наука професионална реализация. Варна: СТЕНО, 2004, 183 – 191.

Алексова 2016: Алексова, Красимира. Конклузивът и неговите употреби в съвременния български език. – Електронно списание LiterNet, 07.10.2016, № 10 (203). http://liternet.bg/publish7/kaleksova/konkluzivyt.htm

Алексова 2016а: Алексова, Красимира. Дубитативът в съвременния български език, лексикалните модификатори за достоверност и маркерите за емотивност. – В: Николова, Н. (ред.). Отговорността пред езика. Т. 4. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Добрина Даскалова. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 23-41.

Герджиков 1984: Герджиков, Георги. Преизказването на глаголното действие в българския език. София: Наука и изкуство, 1984.

Даскалова 2014: Даскалова, Добрина. Речникови единици за достоверност в българския език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014.

Ницолова 2007: Ницолова, Руселина. Модализованная эвиденциальная система болгаркого языка. – В: Храковский, В., отг. ред. Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Санкт-Петербург: Наука, 2007, с. 107–197.

Ницолова 2008: Ницолова, Руселина. Българска граматика. Морфология. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2008.


Refbacks

Font Size