Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Проучване на действията с нежелани последствия в денталната практика в гр. Пловдив за 5 годишен период

M. Стойкова, Н. Мусурлиева, Цв. Братойчев

Abstract

Денталните лекари понякога допускат в практиката си действия с нежелани последствия (преди се наричаха грешки) (malpractice). Не познаването на манипулациите и ситуациите, при които можеш да сгрешиш, водят до увеличаване на „грешките`.

Целта на настоящото проучване е да се проучи естеството на „нежеланите последствия`, които предизвикват жалби от пациентите до Комисията по професионална етика (КПЕ) към Районната колегия (РК) на Български Зъболекарски Съюз (БЗС) в гр. Пловдив, България.

Материал и методи: Използван е документален метод, за да бъдат проучени ретроспективно от 2011- 2016 година 30 жалби от пациенти до КПЕ-Пловдив.

Резултати и обсъждане: След направения анализ се установи, че допуснатите неправилни действия, довели до жалби, са: грешки при протезиране - 40%; нежелани събития при хирургично лечение - 6%; нарушение правата на пациента (най-често нарушение е лечение без взето информирано съгласие)- 10%; неспазване протокола за работа при поставяне на импланти - 50%. .В чужди публикации хирургичните и грешки при протезиране са най-често срещаните. За периода в гр. Пловдив като водещи се очертават грешките в имплантологията. В България, както и в др. европейски страни, няма регистър за допуснати

„грешки` в денталната практика.

Заключение: Стратегиите за безопасност имат за цел да предотвратят непреднамерено увреждане на пациента. За целта те трябва да бъдат структурирани от съответните Асоциации в различните страни и мониторирани от подходяща институция. За да се избягват нежелани последствия за пациента, направените такива трябва да се регистрират и оповестяват сред денталното съсловие, без да бъдат цитирани имена. Познаването на опасностите би довело до редуциране на действия с нежелани последствия.


Keywords

действия с нежелани последствия (грешки); дентална практика; регистър на грешки

Full Text


Refbacks

Font Size