Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

За общопрактикуващите лекари с педиатричен профил - българската реалност

A. Здравеска, Б. Парашкевова-Симеонова, С. Симеонов, Ю. Маринова

Abstract

Introduction: More than 15 years since the start of the primary health care reform, general practitioners (GPs) in the Republic of Bulgaria have integrated the functions performed so far by district doctors. Of particular importance are those related to child and maternal health as a sustainable priority of any developed society.

Aim: To outline the profile of GPs` practices in Stara Zagora based on the age structure of patients from their lists with an emphasis on the pediatric profile.

Materials and Methods: Data source: we used data from Regional Health Insurance Fund (RHIF) - Stara Zagora. Requirements for the access and confidentiality of the information were respected. For processing and statistical analysis of the data, Microsoft Excel software was used.

Results: The GPs, contract partners of RHIF - Stara Zagora were 223. Their distribution by health regions, number of population, number and age structure of patients in their lists are presented. Children under the age of 18 are over 25% of the parients for a quarter of the GPs (56). With a prominent pediatric profile are the practices of 16 GPs.

Conclusion: The present work focuses on the GPs` pediatric functions and the need for their in-depth study in the context of Bulgarian healthcare strategic goals. We consider it necessary to investigate the motivation factors, the prosperity and the sustainability of practices that are labeled as pediatric in primary health care.


Keywords

general practitioner; age structure of patients; pediatric function

Full Text


References

Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 г. - 2030 г.), www.president.bg/docs/1352302457.pdf

Захариев Б., Л. Ядкова, Л. Пенева, И. Йорданов, Здравни услуги за бременни и деца – профилактични прегледи на бременните жени и на децата, В: Благосъстоянието на децата в ранното детство в България - Сборник доклади, Институт Отворено общество, «Сепа-Инфома» ООД, София 2010: 57- 70.

Киров Л., Г. Иванов, Заведения за първична медицинска практика: Във Въведение в общата медицина и общата медицинска практика, София, 2012: 215-217.

Население и демографски процеси 2015 (Population and Demographic Processes 2015), Република България, НСИ, София 2016, с. 276

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве – 2014-2020 г., с. 44.

Национална здравна стратегия 2020, Министерски съвет на Република България, актуализация 2015 г.: с.143.

Национална здравна карта, 2016: http://www.mh.government.bg, (отменена от ВАС – май 2017 г.)

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г., Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/nrd-2017.pdf

Парашкевова Б., Ю. Маринова., С. Симеонов, М. Енчева. Общопрактикуващите лекари: ключов ресурс в първичната медицинска помощ (първо съобщение).- Социална медицина, № 3, 2011, 27-30.

Парашкевова Б., Ю. Маринова, А. Здравеска, К. Костов, Доверие, признание и престиж на професията – гледната точка на общопрактикуващите лекари, Сборник статии „Европейските етични стандарти и българската медицина“, изд. БЛС, София, 2014: 464-470.

Парашкевова Б., Ю. Маринова, Институцията на участъковия лекар в България – исторически поглед, Варненски медицински форум, том 3, приложение 2, 2014, Издание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна: 332-342.

Парашкевова - Симеонова Б., Общопрактикуващият лекар в здравната система – история, развитие и перспективи, Академично издателство – Тракийски университет, Стара Загора, 2016 г., с. 141.

Парашкевова Б., Ю.Маринова, Характеристики и фактори за професионална кариера на общопрактикуващите лекари: резултати от емпирично проучване, Обща медицина, том 18, бр.2, 2016: 28- 33

Паскалева Р., Кинезитерапия при често срещани заболявания в детска възраст и техники за релаксация, ЕКС-ПРЕС Габрово, 2015: 227с.

Петков Г., П. Чакърова, Ю. Маринова, Св. Димитрова, Д. Сиврев, Р. Чакъров и др., Детската смъртност в Република България – структура и еволюция през последните 30 години. Педиатрия, 2, 2003: 44-47.

Петрова Г., Здравната просвета в областта на майчинството и детството в България (Исторически поглед от възраждането до 1950г.), „ Стратегии и иновации в развитието на медицинското образование”, Сборник доклади, Академично издателство на Тракийски университет, Стара Загора, 2012: 227-231

Петрова Г, Развитие на профилактичното направление в детското здравеопазване,

„Интердисциплинарната идея в действие”, Сборник статии, София 2013г: 268-271

Петрова Галина, Христо Петров, Приемственост на политиките за здравни грижи за деца в България, Варненски медицински форум, т. 3, 2014, приложение 2: 321-326.

Търновска М., Р. Димова, A. Джуркова, Удовлетвореност от работата, професионален имидж и лоялност към специалността „Общопрактикуващ лекар“, Обща медицина, 2015, 1: 8-13.

Geense et al.: Barriers, facilitators and attitudes influencing health promotion activities in general practice: an explorative pilot study. BMC Family Practice 2013 14:20. doi:10.1186/1471-2296-14-20

Marinova Juliana, Aleksandra Zdraveska, Boryana Parashkevova, Unintended Pregnancy Prevention In General Practice: Attitudes Of General Practitioners With Practices In A Big City, Southeast European Medical Forum (SEEMF), Slovenia Medical Association: Fourth International Medical Congress, 11–15 September, 2013 - Portoroz, Slovenia, Book of abstracts: 118-119.

Parashkevova Boryana, Krum Marinov, Aleksandra Zdraveska, Juliana Marinova, Career Choices Of Young Physicians - Barriers And Attitudes Towards Working In The General Medical Practice, 23rd Simposium of General Practitioners – Family Medicine with International Participation, 18-20 October, 2013, Scopje, Republic of Macedonia, Book of abstracts: 143 - 144.

Paskaleva R., A. Uzunova, S. Radev, Early Diagnosis And Prevention Of Spinal Deformities In Kindergarten. Activities in Physical Education and Sport, 2015, Vol. 5, No. 2, pp. 163-166.

Zdraveska Aleksandra, Boryana Parashkevova, Juliana Marinova, Preventive Activities For Women's Reproductive Health: Attitudes Of General Practitioners’ With Practices In а Big City, 23rd Simposium of General Practitioners – Family Medicine with International Participation, 18-20 October, Scopje, 2013, Republic of Macedonia, Book of abstracts: 121.


Refbacks

Font Size