Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Нагласи на здравноосигурени български граждани за допълнително здравно застраховане и готовност на работодатели за корпоративни здравни застраховки

Д. Сиджимова, Г. Павлова

Abstract

The article analyzes the satisfaction of the health insured Bulgarian citizens derived from the medical services provided by the health insurance. Trends related to compulsory health insurance, positive aspects and obstacles to the national health insurance system are identified. The degree of motivation toward the application of the corporate health insurance on the Bulgarian market is analyzed.


Keywords

health insurance; National Health System

Full Text


References

Асоциация на българските застрахователи - http://www.abz.bg

Воденичаров Ц. 10-те принципа на медика и мениджъра. С., 2010

Воденичаров Ц., В. Борисов. Доброволното здравно осигуряване - стратегия на избора. С., 1999, 150 с.

Закон за здравно осигуряване. Обн. ДВ. бр. 70 от 19 Юни 1998 г., последно изм. ДВ. бр. 20 от 15 Март 2016 г.

Несторова С. Здравно застраховане и финансиране на здравеопазването. Диагноза: Българско здравеопазване - състояние, лечение, перспективи. София, 22 март 2016

Перусанова-Павлова Л. Здравното осигуряване в Германия, Дания и България (сравнителен анализ). УИ

„Св. Климент Охридски”. С., 2016.

Стойкова Д., Д. Сиджимова. Анализ на качеството на здравните услуги, предоставяни на допълнително доброволно здравноосигурени лица. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2012, с. 9-14.


Refbacks

Font Size