Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Организация на профилактичните мерки при гръбначни изкривявания в България - ретроспективен анализ и перспективи

С. Филкова, Н. Ушева

Abstract

Introduction: Prevention of spinal curvature disorders is an important factor in public health in view of the significant growth of their prevalence during the last decades.

Aim: The purpose of this study is to investigate both the retrospectively and the currently applied measures for the prevention of spinal curvature disorders in Bulgaria.

Materials and Methods: By using a document review method, the accessible literature for the period 1943- 2016 was reviewed and the prevalence and the prevention of spinal curvature disorders was analysed.

Results: The prevalence of spinal curvature disorders among school-age children varies from 16.5% (1958) to 56.3% (1943) with data comparison hindered, because of different criteria for assessment of spinal curvature disorders, as well as inclusion of postural disorders. A progressive decrease of spinal deformations among children attending kindergartens was identified: from 28% (1954) to 17.26% (1971), due to applied active preventive measures and follow-up treatment. In 2011, the prevalence of postural disorders and spinal deformations was above 60% among pupils from primary schools in Sofia. Proactive prevention aimed at early identification and prompt treatment of children with various degrees of spinal curvature disorders was implemented in Bulgaria from 1924 to 1989 by the Ministries of Health and Education. Specific activities were conducted during school year and the school holidays. It was found that after the year 2000, the children were inadequately covered by directed screening for early discovery of disorders in musculoskeletal system development, as this duty was transferred mainly to the general practitioners.

Conclusion: Increase of the prevalence of spinal curvature disorders in Bulgaria was identified, while at the same time, there were missing routine, large-scale measures for their prevention.


Keywords

spinal curvature disorders; prevention; postural disorders

Full Text


References

Акрабова, А., Л. Николов (1958). Изследвания върху гръбначни изкривявания в Пловдив. София: Медицина и физкултура, с.59.

Бакалова, Л. (1982). Наръчник за работата на профилактичните детски заведения. София: Медицина и физкултура, с. 287.

Годишен доклад на МЗ за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2011. София, 2012. http://ncphp.government.

Димитрова, Е., М. Чавдарова, Д . Попова - Добрева, Л. Саздова, Г. Марковска, П. Минчева, Н. Попова (2013). Анализ на резултатите от скрининг за постурални нарушения и плоскостъпие при деца от подготвителните класове. София: Сборник с доклади НСА, с. 24-32.

Душков, В., Н.Бакев, К.Велчева. Гръбначни изкривявания - статистика и реалност Научни трудове на русенския университет - 2012, том 51, серия 8.1 с. 20-24

Държавен вестник, бр. 72 от 19.IX. 1975 г. http://www.ciela.net/official-gazette

Желев, В. (2011). Физиотерапия, Четвърта част, Методи за функционално изследване и оценка във физиотерапията. София: Авангард Прима, с. 290.

Захариева, Д., М. Ангелчева (2013). Ергономичност на училищната среда за насърчаване на добрата стойка при 7-8 годишните деца. В: Сборник доклади София: НСА, с. 41-50.

Каранешев, Г. (1991). Теория и методика на лечебната физкултура. София: Медицина и физкултура, с. 120.

Лилов, И. (1967). Някои данни за разпространението на неправилното телодържание и гръбначните изкривявания. София: Въпроси на физкултура, с. 67-98.

Маникатов, Д., Е. Николова (2011). Коригиращата гимнастика в заниманията по физическо възпитание и спорт, при ранни гръбначни изменения фактор за функционално усъвършенстване при деца 7 – 9 години. Съюз на учените в България клон Благоевград 35 години ЮЗУ “Неофит Рилски” годишник Том V, с. 157- 165.

Манчева, Н., Г. Маркова-Старейшинска, Б. Соколов (1973). Изправителна гимнастика. София: Медицина и физкултура, с. 100.

Марковска, Г., Е. Димитрова (2013). Кинезитерапия при постурални нарушения на нетрениращи деца на възраст между 7 и 8 години. Сборник с доклади, София: НСА, с. 88-94.

Марковска, Г., Е. Димитрова, Цв. Драгомирова (2013). Кинезитерапия при постурални нарушения на нетрениращи деца на възраст между 7 и 8 години, Сборник с доклади, София: НСА, с. 83-88.

Министерство на здравеопазването (2007). http://www.mh.government.bg.

Моллова, K., А., Узунова, Хр., Милчева, Ил., Попов. Анализ на резултатите от скрининг за постуралните нарушения и плоскостъпие при деца от първи до четвърти клас. Международна научна конференция

„Образование, наука, икономика и технологии“ – Бургас 22-23.06.2017г.

Наредба № 39, за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Обн. ДВ. бр.106, 03.12. 2004, изм. и доп. ДВ. бр.2 от 08.01. 2016.

Национален статистически институт http://www.nsi.bg/bg/content 19. НЦОЗА (2010 и 2011).

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=453:news140&catid=362&Itemid

=519〈=bg

НЦОЗА (2010 и 2011). http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content& bg/files/doklad-2011- last.pdf

НЦОЗА. (2014). Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия за 2013 година. София: http://ncphp.government.bg/files/doklad_2013(1).pdf

Попова-Добрева, Г. Марковска, Н. Генчева, К. Генчев, (2010). Разпространение на плоскостъпие сред ученици от начална училищна степен, София: Спорт и наука, извънреден брой, Част II. 2010, с. 393-397.

Попова-Добрева, Д., Н. Генчева, Г. Марковска, (2013). Динамика на разпространение на постурални нарушения и плоскостъпие при двугодишно проследяване на деца от начална училищна стенен. В: Сборник доклади. София: НСА. с. 33-40.

Соколов Б., Г.Маркова-Старейшинска. (1991) Изправителна гимнастика, Медицина и физкултура София

Стойкова, P. Е. (1991). Организация на дейността по изправителна гимнастика. В: Б. Соколов, Изправителна гимнастика, Ръководство за студенти от НСА. София: Медицина и физкултура, с. 105.

Стойчевски, М. (2014). Възможности за профилактика и корекция на гръбначните изкривявания в часа по физическо възпитание и спорт. В: Х Студентска научна сесия - 30 години Педагогически факултет, Великотърновски университет. Велико Търново: Св. св. Кирил и Методи, с. 25-32.

Стоянова-Борисова, З. (2013). Комплексни подходи за профилактика и рехабилитация на деца с неправилна стойка и гръбначно изкривяване. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 8.1, с.116-120

Ташева, Р., К. Колев (2013). Показателност на тестовете на адамс и матиас при деца с отклонения във фронталната равнина. София: Сборник с доклади, НСА, с. 95-100.

Черногорова, С., Л., Разсолкова, Г., Цакова. (1985) Профилактика на гръбначните изкривявания. Медицина и физкултура. София 104.

Шпангенберг, Ст., Г. Мaрковска (2013). Профилактика на гръбначните деформации в ученическа възраст. В: Педиатрия Supplementum за общопрактикуващия лекар. София, с. 45-48.

Шпангенберг, Ст., Г. Марковска, Е. Димитрова (2013). Профилактика на гръбначните деформации в ученическа възраст. Университетско изд., Софийският университет „Св. Климент Охридски“, с. 144-149.

Янев, А. Ц. (1961). Ръководство за училищни лекари. Пловдив: Хр. Данов.

Bueno, R.C. et al (2013). Desvios posturais em escolares de uma cidade do Sul do Brasil. Rev Paul Pediatr, v. 31, n. 2, p. 237-42.

Paskaleva R., H. Milcheva, K. Mollova, M. Petrova, A. Uzunova. New approach in the practical training of students for prevention of spinal deformities in kindergartens – Trakya University, Stara Zagora in Turkey, Odrin, 2014 – 9th International Balkan Education Science Congres. 16-18 October 2014 p. 959-964.

Paskaleva R., A. Uzunova, S. Radev. Early diagnosis and prevention of spinal deformities in kindergarten. Activities in Physical Education and Sport 2015, Vol. 5, No. 2, pp. 163-166.

Prashar, A., et al. (2012). Clinical and theoretical contrast of common non-septic causes of bone degeneration. JPCC, 6(1): 7–9.

Zeller, M. (1982). Postural impairments-a disease of civilization. Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Prophyl Ergonomiе, Sep;32(9):324–6.


Refbacks

Font Size