Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Инструментариум за прилагане на сестринска диагноза

Силвия Борисова

Abstract

Въведение: Сестринството изисква прилагане на високо ниво на професионален опит, готовност за вземане на сложни решения и чувство за отговорност. Успехите в развитието и признаването на сестринското дело в света, както и непрекъснатото развитие на теорията продължават да стимулират промените в тази професия.

Материали и методи:

социологически метод - пряка анонимна анкета проведена м. февруари-април 2017 година с медицински сестри практикуващи в лечебни заведения в страната (245);

документален метод - проучен международен опит в прилагането на сестринска диагноза; проучени нормативни документи регулиращи дейността на медицинската сестра;

статистически методи за обработка и анализ на събраната информация;

Резултати: Сестринската диагноза е неразделна част от плана за сестрински грижи и е важен инструмент за индивидуализиране на грижи за пациента. Анализа на достъпната литература, очертава многоизмерната роля на медицинската сестра, която оказва огромно въздействие при вземане на решения в процеса на предоставяне на здравни грижи. Голяма част от анкетираните лица оценяват необходимостта от поставяне на сестринска диагноза в процеса на оказване на грижи (69%). Значителна част от медицинските сестри определят ролята на медицинската сестра като ключова в медицинския екип при осъществяване на индивидуалния подход при всеки пациент (74%). Проучването показва, че медицинските сестри често в своята практика вземат решения относно полаганите грижи за пациента.

Допускаме, че съществува разлика в тези решения в зависимост от спецификата на дейност съответстваща на различните клинични сесктори.

Заключение: Обективната оценка на състоянието и сестринската диагноза дават възможност на медицинската сестра правилно да планира и предвиди действията си по отношение на пациента.

Keywords

сестринска диагноза; анализ; потребност; здравни грижи

Full Text


References

Борисова, С., Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинската сестра, Стено, 2013.

Борисова, С., Тончева, С., Научните изследвадвания в сестринските грижи – теория, очертана в базовото обучение, Здравни грижи, бр.2, 2007, 21-25.

Гюров, В., и колектив, Приложение на сестринския процес в медицинската практика, сп.Сестринско дело, 3, 2001 25-30

Horstmanshoff,FJ, Martin Stol, Cornelius Tilburg, Magic and Rationality in Ancient Near Eastern and Greco- Roman Medicine, 2004, 97-98.

Pender, NJ, Murdow, T., & Parsons, MA, Promoting health in nursing practice Merriam-Webster, Inc., 2009.

World Health Organisation. Orientation programme on adolescent health and development for health care providers. WHO Department of Child and Adolescent Health and Development, Geneva, 2003.

World Health Organization, Health topics: Children, newborns. (2013).


Refbacks

Font Size