Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria

Plenary Lectures

„Аз уча в България` комуникативен видеокурс по общ Български език като чужд, А1-А2 PDF
Violeta Tacheva 10-27
AUTHENTICITY IN AN INTERNATIONAL LANGUAGE EXAMINATION SYSTEM - THE ECL (EUROPEAN CONSORTIUM OF THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MOD-ERN LANGUAGES) EXAMINATIONS PDF
Judit Huszti 28-34

Bulgarian

Говоренето на медицински теми PDF
Aлбена Добрева 36-43
Идеи за повишаване на писмената култура на българските младежи с помощта на чуждоезиковото обучение PDF
Aнтония Замбова 44-51
Мобилното обучение в преподаването на български език като чужд - от увлечението към вътрешната мотивация PDF
Валентина Симеонова 52-58
Смесено обучение по български език на студенти-медици в МУ-Варна PDF
Веселина Няголова 59-65
Езиковата култура и електронното обучение PDF
Гергана Дачева, Марина Джонова 66-72
Отношенията на противоположност в преподаването на български език като чужд PDF
Даниела Tанчева 73-81
Ориентационни фактори при изучаването на български език в академична небългарска езикова среда PDF
Данка Aпостолова 82-91
Шрифтовете в академична среда - Дизайн и употреба PDF
Дарина Добрева 92-100
Реализиране на проект за специализирано помагало по български език на чуждестранни студенти стоматолози - английско обучение PDF
Димитрия Желязкова, Наталия Янкова 101-105
Модел за овладяване на българския език като чужд PDF
Добринка Паскалева, Aнтоанета Павлова 106-109
Стратегия за развиване на умението „говорене` в болнична среда като елемент от смесено обучение по специализиарн български език PDF
Eвдокия Скочева 110-116
Анализ на резултатите на анкета за качеството на web - базиран курс по биохимия за студенти медици в СУ „Св. Кл. Охридски` PDF
Eмилия Стоименова, Симона Стойкова 117-124
Езикови регистри и комуникативно обучение PDF
Йовка Tишева 125-132
Вербализиране на невербален диалог като похват в обучението по дентална комуникация PDF
Йорданка Стефанова 133-139
Евиденциалността в обучението по български език като чужд PDF
Kрасимира Aлексова 140-149
Български език на юг от екватора. Лингвистични и културологични аспекти PDF
Kатя Исса 150-157
Електронното оценяване на рецептивните умения по български език като чужд PDF
Kатерина Пенева 158-163
Метаезикът в българското речево общуване PDF
Марияна Стефанова 164-171
Операторна лексика с класификационни функции в медицинския научен текст PDF
Павлина Kънчева 172-176
Концептът ръка в устойчивите словосъчетания в българския език PDF
Петя Райкова 177-183
Извеждане на принципи и методика за проектиране на тотално достъпна виртуална обучителна среда за студенти с увреждания PDF
Полина Ставрева-Kостадинова 184-192
Употреба на евфемизми и дисфемизми в медицинската практика PDF
Петър Фотев 193-199
Балканските съюзни връзки ама и ами в българската разговорна реч PDF
Радослав Цонев 200-208
Стратегии за комуникационно въздействие на телевизионната реклама на лекарства PDF
Силвена Ставрева-Доростолска 209-216
Обръщенията на интимните партньори един към друг при неформално общуване PDF
Стефка Фетваджиева 217-224
Роден и/или майчин език PDF
Светозара Халачева 225-229
За поздравите в речта на младежкото речево общуване PDF
Стефка Aлександрова 230-237
Уикипедия - най-добрият приятел?! На професора или за главоболията и печалбите от прилагането на електронно дистанционно обучение във филологическите дисциплини на университета PDF
Tатяна Aнгелова 238-243

Russian

Объекты контроля в российской системе тестирования по русскому языку как иностранному PDF
Наталья Aндрюшина 246-252
Компьютерные технологии в академическом художественном образовании и дизайне: за и против PDF
Дарья Aнтипина 253-259
Игра-дискуссия в обучении русскому языку как иностранному в гуманитарных специальностях университета PDF
Илка Бирова 260-265
Социокултурният подход и игровите технологии в преподаването на темата „Болести. Лечение` на българските студенти русисти PDF
Ирина Манова 266-272
Ментальный образ и физиологическое состояние по материалам русской и болгарской фразеологии: фразеологизмы с компонентом сон и мечта PDF
Надежда Делева 273-278
Медицинский дискурс в контексте изучения языка специальности в высшем учебном заведении PDF
Наталия Мисник 279-283
Вербальная эмпатия в речи врача (на материале учебных диалогов сбора анамнеза) PDF
Севда Христова, Tатьяна Kолышева 284-290

Sport

Влияние на физическата активност върху Психологическото състояние на студентите PDF
Георги Филипов 292-297
Иновационни методи и форми в часовете по физическо възпитание и спорт при студентите PDF
Даниела Петрова 299-305
Влияние на изучаването на български народни танци в часовете по физическо възпитание и спорт върху студентите от Медицински университет - Варна PDF
Жулиета Виденова 306-309
Оценка на физическото развитие и специфичната работоспособност на студенти от турските университетски отбори по баскетбол PDF
Kрасимир Йорданов, Илкай Язарер 310-316
Оценка на физическото развитие и специалната физическа подготвеност на волейболисти от студентските отбори на висшите училища във Варна PDF
Kрасимир Йорданов, Иво Лалев 317-324
Ролята на физическата активност върху студентите и учебния процес във висшите училища PDF
Любен Чобанов 325-334
Потребност от спортни умения при студентите PDF
Петьо Христов 335-339

English

JOINT BULGARIAN-COSTA RICAN STUDENTS PROJECTS: AN ATTEMPT AT COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING PDF
Aneta Stefanova, Aurora Gómez Jiménez 350-357
ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES WITH EDMODO (EDMODO-EMP) - STUDENTS` FEEDBACK ON A TWO-YEAR PROJECT PDF
Anisoara Pop, Adrian Naznean 358-364
ESP TEACHING IN THE MODERN DIGITAL WORLD PDF
Dana Carmen Zechia 365-369
OBSERVATIONS ON THE CURRENT BREXPLOSION: BOOM OF BREXIT-RELATED BLENDINGS PDF
Diana Miteva 370-376
LEXICAL SIMILARITIES BETWEEN SPANISH AND ENGLISH PDF
Georgi Dzhumayov 377-383
THE FORMAT OF THE PHD SUMMARY (EMP) PDF
Ilina Doykova 384-390
MUSICAL EXPERIENCE IN SINGING AND GRAMMAR ACHIEVEMENT IN ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION PDF
Iskra Kalcheva, Maria Carmen Fonseca-Mora 391-397
THE CHANGING ATTITUDE TOWARDS ORAL PRESENTATIONS IN THE ESP CLASSROOM PDF
Ivelina Makrieva 398-404
WITH GOOGLE TRANSLATE ON THE MARKET, HOW DO WE TEACH TRANSLATION? PDF
Kjetil Rå Hauge 405-410
AUTOMATION AND COMMUNICATION THE ACADEMIC CONTEXT PDF
Kristana Ivanova 411-416
TRANSHUMANISM AND SENTIMENTALISM IN LOIS LOWRY`S THE GIVER PDF
Lachezar Popov, Diana Dimitrova 417-422
USING UBIQUITOUS COMPUTING IN THE LANGUAGE CLASSROOM (U-LEARNING) PDF
Ana-Maria Chisega-Negrila, Luiza Kraft 423-430
EXPLORING NICHE TOURISM FORMS IN BULGARIA - RAISING AWARENESS OF NATIONAL TOURISM IDENTITY THROUGH PROJECT WORK PDF
Margarita Genova 431-437
IMPLEMENTATION OF ECLECTIC APPROACH IN MEDICAL ENGLISH COURSE PDF
Nataša Milosavljević 438-444
THE IMPLEMENTATION OF A SMARTPHONE APPLICATION IN THE TEACHING OF STUDENTS IN THE MAJOR OF ECONOMICS OF TOURISM IN ENGLISH PDF
Petar Todorov 445-450
BRIDGING THE METAPHORICAL GAP/RESEARCHING THE FIGURATIVE EXPRESSIONS IN BUSINESS ENGLISH TEXTBOOKS PDF
Sivia Yohanova 451-456
UNDERGRADUATE ENGINEERING STUDENTS` PERCEPTIONS OF THE IMPORTANCE OF LANGUAGE SKILLS PDF
Slađana Živković 457-464
COMPUTER- AND PAPER-BASED TESTING WHILE TEACHING MEDICAL ENGLISH PDF
Valentina Angelova, Svetla Trendafilova 465-471
CULTUROLOGY ASPECTS IN COMMUNICATIVE LEARNING. TYPES OF COMPETENCES AND FUNCTIONS PDF
Valya Kaschieva 472-479
A POSITIVE AND PRACTICAL APPROACH TO ASSIGN PROJECT TASKS IN ENGLISH AT TERTIARY LEVEL PDF
Vanya Ivanova, Gergana Petkova 480-487
DISCOURSE ANALYSIS IN ESAP MATERIALS DESIGN PDF
Violeta Karastateva 488-494
THE OPTIONS FOR TEACHER COOPERATION IN ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES PDF
Zorica Antic 495-501

German, French, Latin and Spanish

Френска контекстово-обусловена граматика за комуникативни цели: илюзия или предизвикателство? PDF
Aнета Tошева 504-512
Комуникативният подход в обучението по специализиран испански език PDF
Aксиния Oбрешкова 513-518
Специализиран език и чуждоезиково обучение PDF
Гергана Боянова 519-525
Някои аспекти в преподаването на медицинска терминология на английски език PDF
Веселин Стойков 526-530
Употреба на латинска анатомична и клинична терминология в учебници по специализирани медицински дисциплини на английски от български автори PDF
Ивана Икономова 531-540
Фармацевтичен дискурс и културни реалии в епохата на гръцката архаика и класика PDF
Михаела Йорданова 541-547
Медицинската клинична tерминология - отражение на научни заблуди и дефицит в медицинското познание PDF
Надежда Aмуджиева 548-554
Включване на дидактични игри в обучението по латински език и терминология на студенти-медици PDF
Снежана Aнтонова-Цвяткова 555-562
Обучението по чужд език с помощта на новите технологии- предизвикателства и рискове. Мотивация, активност и ефективност при използване на нови медии в обучението PDF
Aни Kолева 563-568
Социолингвистичен аспект на умалителните съществителни в час по немски език - тест със студенти PDF
Бисерка Велева 569-574
Комуникативна компетентност в специализираното обучение PDF
Гергана Фъркова 575-583
Обучението по чужд език във виртуалния свят PDF
Даниела Kирова 584-591
Die Ansätze der E-Prüfungsdidaktik und Anwendungsaspekte der elektronischen Prüfungen im Bereich der medizinischen Fachsprache PDF
Ivan Merdzhanov 592-601
Entwicklung der kommunikativen Kompetenz bei Tourismus-Studierenden PDF
Ivanka Kamburova-Milanova 602-608
Förderung der Lernerautonomie durch Blended Language Learning PDF
Neli Miteva 609-616
Страноведска компетенция (немски, B2) - онлайн: 2.1. Културни реалии - прогресия (фази и методи) PDF
Николина Бурнева 617-624
Kulturspezifische Probleme der deutsch-bulgarischen und deutsch-türkischen Übersetzung PDF
Sevginar Dincherova 625-633
Können Misfits vermieden werden? Eine quantitative und qualitative Analyse von nicht integrierbaren items in Aufgaben zum hörverstehen PDF
Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Réka Werner 634-641
Комуникативната компетентност по специализиран чужд език - съдържание и предпоставки за нейното усъвършенстване в университетски контекст PDF
Aнна Маркова 642-649

Font Size