Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г.

Cover and contents PDF
  1-2, 395-400

Plenary Lectures

Primary prevention of arterial hypertension in the working-age population PDF
V. Reshetnikov, N. Ekkert, V. Royuk 5-7
Mъртвораждания в Европа - значим общественоздравеопазен проблем PDF
  8-8
Детска смъртност в Русенска област PDF
  9-14
Различия в нивата на предотвратимата с медицински интервенции смъртност между градовете и селата в България за 10-годишен период (2005-2014 г.) PDF
  15-15
Диабетът в началото на 21 век PDF
  16-16
Здраве на мигрантите и малцинствата - новаторска дисциплина в областта на общественото здраве PDF
  17-17
Групи неравенства водещи до намалена двигателна активност и риск от инвалидизация при деца и юноши PDF
  18-25
Образователни потребности и професионална компетентност на студентите в магистърските програми по обществено здраве PDF
  26-26
Динамика на причините и рисковите фактори за глобалната тежест на заболяванията (1990 - 2015) PDF
  27-27
Прилагане на принципите за промоция на здраве на работното място PDF
  28-28
Риск от паразитни инвазии при работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води PDF
  29-29
Oсведоменост, нагласи и поведение на родителите в гр. варна относно имунизациите на техните деца PDF
  30-36
Ролята на имунопрофилактиката в системата на общественото здравеопазване PDF
  37-43
Професионален риск свързан с употребата на остри и режещи предмети в медицинската практика PDF
  44-44
Промоция на здравето сред моряци за управление на професионалните рискове PDF
  45-51
Социални аспекти на физикалната медицина PDF
  52-59
Психоемоционално състояние на работещите в кардиологична клиника PDF
  60-64
Изследване на влиянието на директните плащания от пациентите с артериална хипертония върху достъпа до ефективни лекарствени терапии в област Плевен PDF
  65-65
Достъп до здравни услуги на населението в Североизточния район на България PDF
  66-73
Развитие на маркетинг микса и ефективно ръководство на маркетинговите дейности PDF
  74-76
Мрежов метаанализ разход/ефективност на неинсулиновите антидиабетни препарати PDF
  77-88
Проблеми и приоритети пред общинското здравеопазване в град Варна PDF
  89-92
Проучване мнението на медицинските специалисти относно управлението на рискови случаи в болнични отделения PDF
  93-103
Дейности на българския червен кръст за повишаване на устойчивостта при бедствени ситуации PDF
  104-104
Обучението на парамедиците по медицина на бедствените ситуации - предпоставка за повишаване устойчивостта при бедствия PDF
  105-110
Анализ на нагласите за подкрепа на пострадалите при наводнение PDF
  111-115
Съвременно състояние на системата за защита на населението при бедствени ситуации в Р.България PDF
  116-120
Oбучението по антирероризъм в Mедицински университет - Варна - добра практика за общностно-академичното партньорство PDF
  121-127
Рискът от бедствени ситуации - предизвикателство пред общественото здравеопазване в България PDF
  128-134
Проучване на действията с нежелани последствия в денталната практика в гр. Пловдив за 5 годишен период PDF
  144-144
Роля на невербалните компоненти в комуникацията между здравните работници PDF
  145-150
За общопрактикуващите лекари с педиатричен профил - българската реалност PDF
  151-156
Екипност, приемственост и професионално израстване при лекари и медицински сестри работещи в болничната среда PDF
  157-161
Модел на съвременното семейство - тенденции и фактори PDF
  162-162
Оценка на пациенти с хобб относно характера и качеството на предоставяните им медицински гриж PDF
  163-163
Рехабилитационен екип - структура, роли и професионални компетенции на членовете PDF
  164-168
Изследване на участието на общопрактикуващите лекари от Община Асеновград в скринингова кампания за колоректален карцином PDF
  169-169
Информираност за редките болести сред студентите - медици в Пловдив PDF
  170-170
Интегриране на параметри в база данни за латерализация на болестния процес в хомеопатичната информационна система PDF
  171-171
E-LEARNING IN HEALTHCARE EDUCATION - EXPERIENCE OF THE DEVELOPED COUNTRIES PDF
  172-172
Проучване на преподавателското мнение за използване на информационна система за оценка и мониторинг на качеството на обучение в Медицински университет - Пловдив PDF
  173-177
Оценка на ефективността на компютърни невропсихологични тестове при възрастни хора с когнитивни нарушения PDF
  178-178
Приложение на операционни изследвания и информационни технологии - нови подходи към управленските решения PDF
  179-182
Професионална етика на дипломанти по „Обществено здраве и здравен мениджмънт` PDF
  183-184
Водещи ценности на здравеопазването в национална здравна стратегия 2014- 2020 PDF
  185-188
Епидемиологична характеристика на тетанусa във Варненскa област за периода 2010-2016 на фона на провежданата имунопрофилактика PDF
  189-194
Съвременни подходи за лечение и рехабилитация на пациенти с хранителни нарушения PDF
  195-195
Нагласи на здравноосигурени български граждани за допълнително здравно застраховане и готовност на работодатели за корпоративни здравни застраховки PDF
  196-200
Общественото здраве - приоритет и цел на Европейския съюз PDF
  201-205
Профилактика на инфекциите на пикочните пътища при деца до три годишна възраст чрез кърмене PDF
  206-209
Епидемиология на инфекциозните болести в системата на общественото здравеопазване PDF
  210-215
Работоспособност на ученици от начален курс, обучавани при различни ергономични условия - град Варна PDF
  216-220
P-value - между статистическата и клиничната значимост PDF
  221-224
Компютърна не(грамотност) на българските лекари PDF
  225-225
"Нездравословни" области в България PDF
  226-230
Неравенства "център-периферия" при стандартизираната смъртност в България PDF
  231-237
Промоция на здраве на работното място като дисциплина в медицински университет - Плевен PDF
  238-238
Студентите за преддипломния стаж в специалност „Управление на здравните грижи` на ФОЗ при МУ-Плевен PDF
  239-239
Научната дейност през погледа на студенти по медицина PDF
  240-243
Проучване на нивата на физическата активност на зрелостниците на територията на град Варна и областта PDF
  244-250
Организация на профилактичните мерки при гръбначни изкривявания в България - ретроспективен анализ и перспективи PDF
  251-259
Подходи за ефективно управление на времето при студенти от магистърска програма „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение`, ФОЗ, МУ-Пловдив PDF
  260-264
Подпомагане на здравословния начин на живот при възрастни диабетици чрез ранна диагноза, увеличена активност и здравословно хранене PDF
  265-265
Oбщественото здраве във виртуалната среда PDF
  266-266
Законотворчество в общественото здраве PDF
  267-267
Стойност на съпътстващата диагностика при персонализираната медицина PDF
  268-268
Възможности за повишаване на информираността по здраве и безопасност при работа сред студенти от МК Варна PDF
  274-281
Общуването с пациенти в хирургичните звена - възможност за придобиване на професионални умения от бъдещите медицински сестри PDF
  282-288
Работата в екип по време на практическо обучение PDF
  289-294
Стресът на работното място - особености, фактори, стресоустойчивост PDF
  295-300
Нагласи за кандидатсване в листа на чакащите бъбрек сред пациенти на хемодиализно лечение PDF
  301-306
Процесът на информирано съгласие на пациента през погледа на медицински сестри, лекари и пациенти PDF
  307-311
Роботизиранaта хирургия - нови възможности за реализация на медицинските сестри PDF
  312-315
Делегирането на правомощия от ръководителите по здравни грижи, важно условие за управление на текучеството при медицинските сестри PDF
  316-321
Стандарти по здравни грижи - приоритет на съвременното сестринство PDF
  322-326
Грижи и психотерапевтичен подход на медицинската сестра към пациентите с муковисцидоза PDF
  327-331
Възможности за участие на медицинските сестри в здравната политика, насочена към оптимизиране на дългосрочните грижи за възрастни и лица с увреждания PDF
  332-336
Инструментариум за прилагане на сестринска диагноза PDF
  337-341
Ролята на медицинската сестра за oбезпечаване на профилактични здравни грижи в ранна детска възраст PDF
  342-347
Информираност на студенти от специалност „Медицински лаборант` - Медицински колеж - Варна за професионалните рискове и безопасните условия на труд PDF
  348-354
Взаимовръзка и влияние на професионалния стрес върху текучеството на медицинските сестри PDF
  355-360
Контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания PDF
  361-365
Самооценката на студентите и практикуващите медицински сестри относно теоретичната им подготовка за получаване на информирано съгласие от пациентите PDF
  366-370
Модел на акушерски профилактичен център приноси на самостоятелна акушерска дейност PDF
  371-375
Мнението на лекари акушер-гинеколози от град варна относно половата хигиена на момичетата PDF
  376-379
Роля на акушерката при профилактика на преждевременното раждане PDF
  380-385
Нагласи на студентите в специалност „акушерка` за работа в интензивно неонатологично отделение PDF
  386-390
Промоция на здравето на работното място като учебна дисциплина в Медицински университет - Плевен PDF
  391-394

Poster session

Национална здравна карта - правно регулиране и реалност PDF
E. Aтанасова, M. Вълканова, M. Рохова 135-143
Медико-биологични и социални аспекти на стареенето и гериатричните грижи PDF
Христина Милчева 269-273

Font Size