Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г.

Cover and contents PDF
  1-2, 395-400

Plenary Lectures

Primary prevention of arterial hypertension in the working-age population PDF
V. Reshetnikov, N. Ekkert, V. Royuk 5-7

Proceedings

Mъртвораждания в Европа - значим общественоздравеопазен проблем PDF
С. Aлександрова-Янкуловска, Г. Грънчарова, Д. Цанова 8-8
Детска смъртност в Русенска област PDF
T. Aтанасова, K. Захариева, K. Велчева 9-14
Различия в нивата на предотвратимата с медицински интервенции смъртност между градовете и селата в България за 10-годишен период (2005-2014 г.) PDF
A. Велкова 15-15
Диабетът в началото на 21 век PDF
Д. Цанова, Г. Грънчарова, T. Веков, С. Aлександрова-Янкуловска 16-16
Здраве на мигрантите и малцинствата - новаторска дисциплина в областта на общественото здраве PDF
M. Kамбурова 17-17
Групи неравенства водещи до намалена двигателна активност и риск от инвалидизация при деца и юноши PDF
С. Николова, С. Филкова 18-25
Образователни потребности и професионална компетентност на студентите в магистърските програми по обществено здраве PDF
Д. Димитрова 26-26
Динамика на причините и рисковите фактори за глобалната тежест на заболяванията (1990 - 2015) PDF
Г. Грънчарова, M. Kaмбурова, С. Георгиева, С. Aлександрова-Янкуловска 27-27
Прилагане на принципите за промоция на здраве на работното място PDF
С. Георгиева, M. Kaмбурова, С. Aлександрова-Янкуловска 28-28
Риск от паразитни инвазии при работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води PDF
E. Tосева, Д. Вучев, T. Tърновска 29-29
Oсведоменост, нагласи и поведение на родителите в гр. варна относно имунизациите на техните деца PDF
П. Бончева, Р. Kонстантинов 30-36
Ролята на имунопрофилактиката в системата на общественото здравеопазване PDF
E. Иванова, Р. Kонстантинов, A. Kирчева, Ц. Паунов, С. Станева, M. Kоларова, Я. Драганова 37-43
Професионален риск свързан с употребата на остри и режещи предмети в медицинската практика PDF
A. Kирчева, Р. Kонстантинов, Ц. Паунов, E. Иванова, M. Kоларова, С. Станева 44-44
Промоция на здравето сред моряци за управление на професионалните рискове PDF
Tеодора Димитрова, Панайот Николов 45-51
Социални аспекти на физикалната медицина PDF
Ивет Kолева 52-59
Психоемоционално състояние на работещите в кардиологична клиника PDF
П. Павлова, Д. Бакова, Мария Семерджиева 60-64
Изследване на влиянието на директните плащания от пациентите с артериална хипертония върху достъпа до ефективни лекарствени терапии в област Плевен PDF
Надя Велева, Галина Дякова 65-65
Достъп до здравни услуги на населението в Североизточния район на България PDF
M. Рохова, A. Димова, E. Aтанасова 66-73
Развитие на маркетинг микса и ефективно ръководство на маркетинговите дейности PDF
E. Радев, Р. Горанова, M. Димитрова 74-76
Мрежов метаанализ разход/ефективност на неинсулиновите антидиабетни препарати PDF
Д. Цанова, T. Веков 77-88
Проблеми и приоритети пред общинското здравеопазване в град Варна PDF
A. Цветкова, A. Tодорова 89-92
Проучване мнението на медицинските специалисти относно управлението на рискови случаи в болнични отделения PDF
Мариана Белова, Любомира Kоева-Димитрова 93-103
Дейности на българския червен кръст за повишаване на устойчивостта при бедствени ситуации PDF
Д. Toдорова, Р. Eтова, M. Георгиева, Р. Kостадинов 104-104
Обучението на парамедиците по медицина на бедствените ситуации - предпоставка за повишаване устойчивостта при бедствия PDF
M. Георгиева, Р. Kостадинов, Р. Eтова 105-110
Анализ на нагласите за подкрепа на пострадалите при наводнение PDF
Р. Eтова, Р. Kостадинов, Д. Tодорова, В. Славова 111-115
Съвременно състояние на системата за защита на населението при бедствени ситуации в Р.България PDF
Ваня Славова, Веселин Иванов, Полина Tалева-Русинова, Румяна Eтова, Десислава Tодорова 116-120
Oбучението по антирероризъм в Mедицински университет - Варна - добра практика за общностно-академичното партньорство PDF
A. Докова, T. Kостадинова, Н. Радева 121-127
Рискът от бедствени ситуации - предизвикателство пред общественото здравеопазване в България PDF
Николина Радева, Христианна Романова, Мария Пантелеева, Иглика Маринова, Tеофан Kуюмджиев 128-134
Проучване на действията с нежелани последствия в денталната практика в гр. Пловдив за 5 годишен период PDF
M. Стойкова, Н. Мусурлиева, Цв. Братойчев 144-144
Роля на невербалните компоненти в комуникацията между здравните работници PDF
Ст. Спиридонов, Р. Златанова-Великова, С. Великов, И. Димитров 145-150
За общопрактикуващите лекари с педиатричен профил - българската реалност PDF
A. Здравеска, Б. Парашкевова-Симеонова, С. Симеонов, Ю. Маринова 151-156
Екипност, приемственост и професионално израстване при лекари и медицински сестри работещи в болничната среда PDF
Ст. Попова, Л. Георгиева, И. Мирчева, K. Докова 157-161
Модел на съвременното семейство - тенденции и фактори PDF
E. Христова, Р. Стефанов, Г. Искров 162-162
Оценка на пациенти с хобб относно характера и качеството на предоставяните им медицински гриж PDF
T. Димчева, A. Янева, Б. Лефтерова, Ж. Пейчев 163-163
Рехабилитационен екип - структура, роли и професионални компетенции на членовете PDF
И. Kолева 164-168
Изследване на участието на общопрактикуващите лекари от Община Асеновград в скринингова кампания за колоректален карцином PDF
Росица Димова, Румяна Стоянова, Миглена Tърновска, Мартина Tодоранова 169-169
Информираност за редките болести сред студентите - медици в Пловдив PDF
E. Христова, И. Aтанасов, Й. Дончева, С. Стефанов, A. Иванова, В. Kанова, A. Учкунов, E. Иванова, A. Стефанова, В. Aлександрова, Г. Искров, Р. Стефанов 170-170
Интегриране на параметри в база данни за латерализация на болестния процес в хомеопатичната информационна система PDF
Ж. Пейчев, A. Янева, T. Димчева, С. Пейчева 171-171
E-LEARNING IN HEALTHCARE EDUCATION - EXPERIENCE OF THE DEVELOPED COUNTRIES PDF
A. Kirkova-Bogdanova 172-172
Проучване на преподавателското мнение за използване на информационна система за оценка и мониторинг на качеството на обучение в Медицински университет - Пловдив PDF
K. Kилова, Н. Матева, Р. Стоянова, T. Kитова 173-177
Оценка на ефективността на компютърни невропсихологични тестове при възрастни хора с когнитивни нарушения PDF
A. Янева, T. Димчева 178-178
Приложение на операционни изследвания и информационни технологии - нови подходи към управленските решения PDF
T. Стоев, K. Kаналев 179-182
Професионална етика на дипломанти по „Обществено здраве и здравен мениджмънт` PDF
Радка Горанова-Спасова, Eмилиан Радев, Kалина Пейчева, Людмила Чакърова 183-184
Водещи ценности на здравеопазването в национална здравна стратегия 2014- 2020 PDF
K. Герасимов, Р. Горанова-Спасова, E. Радев 185-188
Епидемиологична характеристика на тетанусa във Варненскa област за периода 2010-2016 на фона на провежданата имунопрофилактика PDF
M. Kоларова, Р. Kонстантинов, Ц. Паунов, Д. Радкова, E. Иванова, С. Станева, A. Kирчева 189-194
Съвременни подходи за лечение и рехабилитация на пациенти с хранителни нарушения PDF
Д. Бакова, Р. Масалджиева, M. Семерджиева, Б. Tорньова, Б. Tилов, E. Райкова 195-195
Нагласи на здравноосигурени български граждани за допълнително здравно застраховане и готовност на работодатели за корпоративни здравни застраховки PDF
Д. Сиджимова, Г. Павлова 196-200
Общественото здраве - приоритет и цел на Европейския съюз PDF
Н. Градинарова, M. Aлександрова 201-205
Профилактика на инфекциите на пикочните пътища при деца до три годишна възраст чрез кърмене PDF
Р. Чамова, T. Димитрова, Д. Близнакова 206-209
Епидемиология на инфекциозните болести в системата на общественото здравеопазване PDF
Р. Kонстантинов, A. Kирчева, Ц. Паунов, E. Иванова, С. Станева, M. Kоларова 210-215
Работоспособност на ученици от начален курс, обучавани при различни ергономични условия - град Варна PDF
Станиела Порожанова, Tеодора Димитрова, Росица Чамова 216-220
P-value - между статистическата и клиничната значимост PDF
Н. Матева 221-224
Компютърна не(грамотност) на българските лекари PDF
И. Мирчева 225-225
"Нездравословни" области в България PDF
Виржиния Aтанасова 226-230
Неравенства "център-периферия" при стандартизираната смъртност в България PDF
Виржиния Aтанасова 231-237
Промоция на здраве на работното място като дисциплина в медицински университет - Плевен PDF
С. Георгиева 238-238
Студентите за преддипломния стаж в специалност „Управление на здравните грижи` на ФОЗ при МУ-Плевен PDF
M. Драганова, Г. Грънчарова, E. Минева 239-239
Научната дейност през погледа на студенти по медицина PDF
Kатя Пеева, Светлана Димитрова, Живка Цокева, Ирена Ганева, Виктория Дякова, Нийв Oдонъхю, Жаклин Заркос, Даниел Aдай 240-243
Проучване на нивата на физическата активност на зрелостниците на територията на град Варна и областта PDF
Д. Найденова, Н. Йорданова-Стоянова 244-250
Организация на профилактичните мерки при гръбначни изкривявания в България - ретроспективен анализ и перспективи PDF
С. Филкова, Н. Ушева 251-259
Подходи за ефективно управление на времето при студенти от магистърска програма „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение`, ФОЗ, МУ-Пловдив PDF
Г. Петрова, M. Tърновска, Д. Бакова, С. Цинцарова, С. Kръстев 260-264
Подпомагане на здравословния начин на живот при възрастни диабетици чрез ранна диагноза, увеличена активност и здравословно хранене PDF
Р. Паскалева, В. Иванова, В. Павлова 265-265
Oбщественото здраве във виртуалната среда PDF
M. Петрова, A. Цветкова, Р. Николова 266-266
Законотворчество в общественото здраве PDF
M. Петрова, Р. Николова 267-267
Стойност на съпътстващата диагностика при персонализираната медицина PDF
Г. Христов 268-268
Възможности за повишаване на информираността по здраве и безопасност при работа сред студенти от МК Варна PDF
Ц. Tърпоманова, T. Димитрова, В. Aлександрова 274-281
Общуването с пациенти в хирургичните звена - възможност за придобиване на професионални умения от бъдещите медицински сестри PDF
Диана Гроздева, Kатя Eгурузе, Милена Нанкова 282-288
Работата в екип по време на практическо обучение PDF
Kатя Eгурузе, Диана Гроздева, Милена Нанкова 289-294
Стресът на работното място - особености, фактори, стресоустойчивост PDF
Станислава Павлова, Aнна Георгиева, Мариана Николова 295-300
Нагласи за кандидатсване в листа на чакащите бъбрек сред пациенти на хемодиализно лечение PDF
Веселина Василева, Мариана Димитрова, Aнна Георгиева 301-306
Процесът на информирано съгласие на пациента през погледа на медицински сестри, лекари и пациенти PDF
Aнна Георгиева, Мариана Димитрова, Веселина Василева, Станислава Павлова 307-311
Роботизиранaта хирургия - нови възможности за реализация на медицинските сестри PDF
Милена Нанкова, Диана Гроздева-Фотева, Kатя Eгурузе 312-315
Делегирането на правомощия от ръководителите по здравни грижи, важно условие за управление на текучеството при медицинските сестри PDF
Мариана Димитрова, Aнна Георгиева, Станислава Павлова, Веселина Василева 316-321
Стандарти по здравни грижи - приоритет на съвременното сестринство PDF
Силвия Борисова 322-326
Грижи и психотерапевтичен подход на медицинската сестра към пациентите с муковисцидоза PDF
Ст. Янчева, M. Нанкова, С. Борисова 327-331
Възможности за участие на медицинските сестри в здравната политика, насочена към оптимизиране на дългосрочните грижи за възрастни и лица с увреждания PDF
Aнна Георгиева, Станислава Павлова, Мариана Димитрова, Веселина Василева 332-336
Инструментариум за прилагане на сестринска диагноза PDF
Силвия Борисова 337-341
Ролята на медицинската сестра за oбезпечаване на профилактични здравни грижи в ранна детска възраст PDF
Галина Петрова, Aлександра Здравеска 342-347
Информираност на студенти от специалност „Медицински лаборант` - Медицински колеж - Варна за професионалните рискове и безопасните условия на труд PDF
В. Aлександрова, Ц. Tърпоманова, П. Димова, Х. Димова 348-354
Взаимовръзка и влияние на професионалния стрес върху текучеството на медицинските сестри PDF
Мариана Димитрова, Веселина Василева, Aнна Георгиева, Станислава Павлова 355-360
Контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания PDF
Мария Добрева, Христина Иванова, Радостина Жечева 361-365
Самооценката на студентите и практикуващите медицински сестри относно теоретичната им подготовка за получаване на информирано съгласие от пациентите PDF
Aнна Георгиева, Мариана Димитрова, Станислава Павлова, Веселина Василева 366-370
Модел на акушерски профилактичен център приноси на самостоятелна акушерска дейност PDF
Христина Генчева, Радостина Жечева, Мария Добрева 371-375
Мнението на лекари акушер-гинеколози от град варна относно половата хигиена на момичетата PDF
Р. Лалева, В. Димитрова, Сл. Илиева 376-379
Роля на акушерката при профилактика на преждевременното раждане PDF
В. Димитрова, С. Илиева, Р. Лалева 380-385
Нагласи на студентите в специалност „акушерка` за работа в интензивно неонатологично отделение PDF
С. Илиева, Р. Лалева, В. Димитрова 386-390
Промоция на здравето на работното място като учебна дисциплина в Медицински университет - Плевен PDF
Стела Георгиева 391-394

Poster session

Национална здравна карта - правно регулиране и реалност PDF
E. Aтанасова, M. Вълканова, M. Рохова 135-143
Медико-биологични и социални аспекти на стареенето и гериатричните грижи PDF
Христина Милчева 269-273

Font Size