Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2023: Сборник с резюмета от дипломни работи по специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“, защитени през 2017-2022 г.

Abstracts

Резюмета от дипломните работи 2017-2022 PDF
Editorial Team 1-65

Font Size