Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region

The textile industry in Varna region (1878-1929)

Daniela Popova

Abstract

The textile industry in Varna region in the period from the Liberation of Bulgaria to the onset of the Great Depression (1878-1929) is characterized by dynamic development, modern entrepreneurial culture and technological renewal of the production. The aim of the paper is to identify the position of the textile industry of Varna and the region in the overall industrial development of the Kingdom of Bulgaria during the indicated period.

Keywords

textiles, industry, development

Full Text


References

Абаджиев, Б. 1942. Значението на индустрията за стопанското издигане на гр. Варна. В: Стопанска Варна, под редакцията на Тоню Бербатев, печатница „Войниковь“, Варна, стр.37-41, тел.26-82.

Колева-Звънчарова, М. КЪМ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ (Документи за фабриката на Добри Желязков в Сливен). Достъпно на: https://www.bcci.bg/resources/files/Dobre_Jelyazkov.pdf.

Милкова, К. 2017. Първите сто години: пространствен анализ на преките чуждестранни инвестиции в България през 1878-1989. сп. „ГЕОПОЛИТИКА“, бр.6, достъпно на: https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/165-2017/broi6-2017/2749-parvite-sto-godini-prostranstven-analiz-na-prekite-chuzhdestranni-investitsii-v-balgariya-prez-1879-1989.

Парушев, Т. 1981. Развитието на текстилната промишленост във Варненски окръг (1878-1929). В: Известия на Народния музей - Варна, кн. 17 (32), стр. 134-152.

Русев, И. Колко и кои са първите фабрики в българските земи до освобождението (1878 г.)? Опит за извороведски и историографски анализ, достъпно на: https://www.researchgate.net/publication/327981437_KOLKO_I_KOI_SA_PRVITE_FABRIKI_V_BLGARSKITE_ZEMI_DO_OSVOBOZDENIETO_1878_g_OPIT_ZA_IZVOROVEDSKI_I_ISTORIOGRAFSKI_ANALIZ, стр.38.

Стоянов, М. 2010. Исторически разкази за Пловдив през възраждането. Пътят към свободата. ФОНДАЦИЯ „БАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН ФОРУМ“, стр.118, достъпно на: https://libplovdiv.com/images/dokumenti/manyo%20stoyanov.pdf.

European Textile Network достъпно на: https://etn-net.org/routes/index_indust_intro_GB.htm.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvknv.v0i0.6571

Refbacks

Font Size


|