Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region

A story told by a graphic work

Trifon Trifonov

Abstract

Graphic work from 1564, depicting the janissariesʼ deployment in the battle of Varna, seen by the rear at around 3 oʼclock on the afternoon of 10.11.1444.

Keywords

Varna, battle, sultan, janissaries, king, attack, death

Full Text


References

Биелски, Мечислав. Владислав III Варненчик на Балканите (1443 - 1444). ВТ, 2006

ВАРНА 1444. Сборник от документи. ДВИ, София, 1969.

Георгиева, Цв. Еничарството в бъл-гарските земи. С., 1988.

Грабовски, Т. Ст д - р. Варна, Полша и Владислав Ягеллонски. В: Полска биб-лиотека, С., 1923.

http:/polona.pl/item/360571/1/

Девриз, Келли, Мартин Догерти, Йен Дикки, Филлис Джестис, Роб Райс. Ве-ликие сражения древнего мира 1285 год до н. э. - 451 год н. е.. Москва, Экс-мо,2008.

Де фриз, Келли, Мартин Догерти, Йен Дикки, Филлис Джестайс, Кристир Йор-генсен. Великие сражения Средних ве-ков 1000 – 1500. Москва. Эксмо, 2007.

Де Палацио, Андреас. Писмо за пора-жението при Варна, изпратено до кар-динал Лудвиг. Превод Милко Мирчев. ИВАД, ХV, 1964.

Жарков, С. Рыцарская конница в бою. Москва, Эксмо, 2008

Жарков, С. Средневековая пехота в бою. Москва, Эксмо, 2008.

ИВАД III, 1909.

Johmus, A. Notes on a journey into the Balkans, or mount Haemus in 1847. Geographical journal, London, vol. 24, 1854.

Имбър, Колин. Кръстоносният поход към Варна 1443 - 1445. Варна, МС, 2015.

Карахасан - Чънар, Ибрахим. Осман-ските потайности: Еничарите. С., 2007.

Коларов, Хр. Два малко известни извора за битката на народите на 10 но-ември 1444. ИНМВ 1970 V (XXI).

Коларов, Хр .Хрониката на Калимах - важен извор за Варненската битка от 1444 година. ИНМВ 1973, IX (24).

Консталм, Енгус. Лепанто 1571 год. Москва, Эксмо, 2012.

ЛИБИ, т.V. Унгарски латиноезични извори, ч. I.

Митяев, А. Книга будущих команди-ров. Москва, 1974.

Нешри , Мехмед .Огледало на света, С., 1974.

Никол-ле,Д.,Янычары.Москва,Астрель,2004.

Swoboda, Wincenty. Warna 1444, Kraków, 1994.

Скица на Парка - музей “Владислав Варненчик“ от 1935 г.

Цветкова, Б., Паметна битка на на-родите.Варна,1979.

Шкорпил, Х. К. Владислав Варнен-чик 1444 - 1923, Варна, 1923.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvknv.v0i0.6592

Refbacks

Font Size


|