Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. Maritime Sciences Series

Application of Daniel Goleman's model components for emotional intelligence in leadership training for NU Vaptsarov courses

Anna Karadencheva

Abstract

Emotional intelligence (EI) is a complex integrity of abilities, behaviors and values, which is a key component in the successful realization of the individual in the conditions of the opportunities offered. As such significant determinant its study and application in the leadership training of cadets from Nikola Vaptsarov Naval Academy. The current article aims to study two of the components in Daniel Goleman’s emotional intelligence model and to clarify why it is necessary to apply them in the curriculum, how this would be done offering specific lecture and practice classes.


Keywords

organizational behavior, leadership and teamwork, emotional intelligence, leadership training

Full Text


References

АЛБРЕХТ, К., 2006. Социалната интелигентност: Новата наука за успеха; Петте основни умения, необходими при взаимодействията ни с другите. София: Изток-Запад.

ВЕРМЮЛИН, С., 2008. Емоционална интелигентност за всеки. София: ИК Кибеа.

ВИРМОЗЕЛОВА, Н., ДИМИТРОВА, М., 2013. Връзка между типологичните особености на личността от концепцията на К. Г. Юнг и емоционалната интелигентност, В: Психологическа мисъл, том 6, No2.

ГАРДНЪР, Х., 2014. Множеството интелигентности. София: Изток-Запад.

ГОЛМАН, Д., 2010. Емоционалната интелигентност. София: Изток Запад.

ГОЛМАН, Д. (2010). Новата социална интелигентност. София: Изток-Запад.

ГРЪНЧАРОВА, В., 2012. Перспективи за развитие и подобряване на качеството на морското образование, Сборник научни трудове, IX Международна конференция на МВБУ – Ботевград, ISBN 978-954-9432-57-2, София , с. 1223-1236

ГИТУНИ, М., 2003. Емоционалната интелигентност. София: Просвета.

ИЛИЕВ, И., 2015. Подходи при измерване на емоционална интелигентност, Сборник Авангардни научни инструменти в управлението, УНСС, Том 1.(10), с. 278-297

КАЛИНОВ, К., 2016. Организационна култура. Варна: Данграфик, с.11 – 50

КАНЕВ, Д., 2016. Архитектура на избора. Варна: Стено, с 40

КАРАСТОЯНОВ, Г., 1996. Стрес и военна среда. София: ИМО.

КОРСИНИ, Д., 1998. Енциклопедия психология. София: Наука и изкуство.

МЕРЛЕВЕДЕ, П., 2005. 7 стъпки към емоционална интелигентност. София: Класика и Стил.

ТЕРЗИЕВ, В., et.al, 2015. Социалната адаптация като елемент на социалната политика. В: II Международная конференция „Психология отношений в постенкласичссич парадигме“, Белово, Россия,, ISBN 978-619-208-026-6.

РАНДЕВ, П., Развитието на характера: новата (стара) голяма цел на образованието през 21 век, Психология на развитието и образованието с 456

ИВАНОВА, С., 2017. Емоционална интелигентност и управление на поведението на човека, В: Eastern Academic Journal, ISSN: 2367-7384, с. 17-32

DRAUKER, P., 1994. The age of Social Transformation. The Athlantic Monthly.

SALOVEY, P., 2004. Emotional Intelligence: Readings on the Mayer and Salovey Model. New York: Dude Publishing, Port Chester.

DEVECI, S., THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE MILITARY TRANSFORMATION PROCESS//2016. http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p4013coll2/id/3521 (12.11.2019)

NIKOLOV, ZH., 2017. Methodology for Training in the Use of Radiotelephone Procedures in the Navy. В: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Volume 11, Number 3, p. 483-485. ISSN 2083-6473.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvmn.v0i0.6499

Refbacks

Font Size


|