Scientific Online Resource System

Journal of Varna Medical College

Historical Development And Trends In The Medical Laboratory Assistant Program In Bulgaria

Yordanka Mihaylova, Neli Sarkisyan, Tatina Todorova

Abstract

The professional training of health professionals in Bulgaria dates back to the beginning of the twentieth century with the establishment of the first school for nurses in Sofia. Initially, the term for obtaining the required qualification was one year, but subsequently it gradually increased. With time, new programs were established, such as a medical laboratory assistant, to meet the needs of the health system. Globally, as in Bulgaria, periodic reforms have been taking place, dictated by the increased needs of society for quality health care. They influence the education of health professionals as their professional training is placed on a qualitatively new basis, which preserves some of the traditions, but also introduces modern innovative forms.

Keywords

educating, medical laboratory assistant, development

Full Text


References

Близнакова Д., Историята свидетел на време-то, Варна, 2017, 45-52.

Георгиева. Л., Попова С., Професии в здравео-пазването, Варна, 2017, 38-42.

Георгиева Е., Борисова С., Милев М., Основни направления на научно-изследователската ра-бота в областта на медико-лабораторните ус-луги, сп. Здравна икономика и мениджмънт, брой 3, (57), 2015, 35 - 40.

Грудева, М., Павлова С., Теория на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи”, Варна, 2018, 31-33.

Медицински колеж – [Internet] Плевен Available from: httр://www.mu-рleven.bg/index. рhр/bg/structure/medicаl-cоllege

Медицински колеж – [Internet] Пловдив Available from: httр://www.medcоllege-рlоvdiv. оrg/

Медицински университет – София, Меди-цински колеж “Й. Филаретова” – [Internet] София Available from: httрs://mc.mu-sоfiа. bg/?раge_id=117

Медицински колеж към Тракийски универ-ситет [Internet] Стара Загора Available from: httр://uni-sz.bg/truni9/

Милчева, Хр., Тенева П., Поглед върху обуче-нието на медицинските лаборанти – история, тенденции на развитие, перспективи. - Сбор-ник с доклади „10 години специалност „ме-дицински лаборант” в МК Стара Загора 2016,

- 68.

Наредба за условията и реда за поддържане на списъка на регулираните професии в Републи-ка България (обн. ДВ. бр. 35 от 28 април 2006 г).

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професио-налните дейности, които медицинските сес-три, акушерките, асоциираните медицински специалности и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно (обн. ДВ. бр. 15 от 18 февруари 2011 г., изм. ДВ. бр. 50 от 1 юли 2011 г).

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по спе-циалностите от професионално направление „Здравни грижи” за ОКС „Професионален ба-калавър”( приета с ПМС № 238 от 26.09.2008 г., обн. ДВ. бр. 87 от 7 октомври 2008 г.).

Попова, С., Георгиева Л., „Професии в здравео-пазването“, Варна, 2011, 52-55.

Саркисян Н., Георгиева Е., Милев М., Коста-динова Т., Ангелова С., Анализ на специфи-ката в обучението на студентите от специал-ност „Медицински лаборант“ в България и ЕС, МУ-Плевен, 2020, 407- 412.

Аssоciаçãо Роrtuguesа Dоs Tecnicоs De Аnаlises Clinicаs E Sаude Рublicа [Internet] Available from: httрs://www.арtаc.рt/рt/hоme

Аtt аrbetа sоm biоmedicinsk аnаlytiker

[Internet] Available from: httрs://ibl-

inst.se/biоmedicinskа-аnаlytiker/

аtt-аrbetа-sоm-biоmedicinsk-аnаlytiker/

Georgieva Emilia, Borisova Silvia, Boncheva Margaritka, Petrova Galina, Milev Minko, Kostadinova Todorka, Level of prior preparation and instructions of the patient about a forthcoming medical laboratory examination, Electronic International Interdisciplinary Conference - EIIC, Volume 4, Issue 1, Thomson, Zilina, Slovakia, 2015, 224-227.

Georgieva Emilia, Petrova Galina, KostadinovaTodorka, Consumer’s satisfaction of medical laboratory services in outpatient care in municipality Varna, J of IMAB., vol. 21, issue 3, 2015, 830-832.


Refbacks

Font Size


|