Scientific Online Resource System

International Bulletin of Otorhinolaryngology

Vol 4, No 1 (2008)

Cover and content PDF
Journal Editorial Team 1-4

Articles

Depistage neonatal de la surditecongenitale: notre experience PDF
M. Barbieri, A. Barbieri, D. Vicheva, P. Petleshkova-Angelova, Pl. Nedev, M. Milkov 5-10
Role et traitement de l'obstruction nasale dans le ronflement PDF
M. Barbieri, D. Vicheva, A. Barbieri, M. Milkov, Pl. Nedev 11-17
Acute Otitis Media Due to Mucoid Type Streptococcus pneumoniae PDF
D. Marev 18-20
Възможности на отоакустичните емисии като скринингово изследване в неонаталния период PDF
Ст. Марков, Ил. Йовчев 21-25
Силата на звука в нощните увеселителни заведения и въздействието му върху слуха PDF
Ст. Марков, И. Йовчев 26-29
FESS при носна полипоза PDF
Хр. Златанов, К. Асенова, Ст. Стоянов 32-36
Перкутанна латерална остеотомия PDF
Пл. Недев 37-40
Върху разпространението на ларингеалния карцином във Варненския район PDF
Д. Марев 41-42
Хемофилия В и аденотонзилектомия. Литературен обзор и представяне на случай PDF
Пл. Недев, В. Калева 43-45
Критичен анализ на биполярна радиочестотна термотерапия, използвана за редукция на мекото небце и носните конхи при хабитуално хъркане PDF
М. Милков, Ив. Ценев, Д. Марев, Цв. Тончев 46-53

Font Size


|