Scientific Online Resource System

Social Medicine

Online Submissions

Already have a Username/Password for Social Medicine?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

Указания за авторите

Тематиката на публикациите в сп. "Социална медицина" обхваща широк кръг проблеми на общественото здравеопазване, в т.ч. социална медицина, епидемиология, здравна политика и мениджмънт, медицинска информатика, както и медицинско право и етика.

Приемат се оригинални статии, методични и обзорни статии; анотации и рецензии на книги; писма до редакцията, мнения относно актуални проблеми на здравеопазването, медицинската наука и образованието, резюмета на научни конгреси, конференции, симпозиуми.

Приемат се ръкописи, които не са публикувани в други издания. Оригиналните статии и обзорите се представят с резюмета на български и английски език, и избрани от авторите ключови думи/ фрази (от 3 до 7).

Необходимо е авторите да се съобразяват със следните изисквания:

 1. Обем: оригиналните и методичните статии са до 7 стандартни страници (формат А4, 1800 знака на страница); обзорите до 10 страници, а рецензиите и писмата - до 2 страници. В посочения обем не се включват:

ü заглавната страница (заглавие, имена, адреси, в т.ч. електронна поща);

ü структурирано резюме до 20 реда (450 знака, вкл. ключовите думи) на български и английски език, което да съдържа синтезирано целта, методите и резултатите;

ü фигури, таблици с обяснителен текст.

 1. Структура: Оригиналните статии включват: "въведение", "задачи", "материал и методи", "резултати", "обсъждане", "извод/ заключение", "библиография". Обзорните статии най-често представляват синтез на познанията/ изследванията в определена област, разискват нови въпроси, посочват бъдещи изследователски проблеми и съдържат лична позиция. Имат книгопис най-малко 20 литературни източника.
 2. Таблици и фигури: Всяка една от тях се представя на отделен лист, номерирана на гърба му. Местата на таблиците и фигурите са означени в текста с пореден номер, напр. Таблица 1 или Фигура 1. Данните се представят само в таблица или само във фигура.
 3. Цитиране на използваната литература: Цитираните автори се посочват в текста с цифра, отговаряща на поредния им номер в книгописа или с фамилните им имена на оригиналния език и годината на публикуване. Библиографските източници се подреждат по азбучен ред: първо на кирилица, а след това на латиница, по фамилията на първия автор. Описанието на статии от списания съдържа: фамилия и инициали на авторите, заглавие на оригиналния език, възприето съкращение на заглавието на списанието; том, година, № на книжката, страници от - до. При описание на книги се отбелязва и издателство, град и година на издаването.
 4. Ръкописите се изпращат до редакцията в две разпечатани копия, подписани от всички автори, и на електронен носител или по електронна поща. Текстът, заедно с таблиците, се представят на MS Word, всички фигури (схеми, диаграми и др.) - в отделен файл, достъпен за редактиране (Word, Excel, Power Point и др.)

Авторите следва да включат най-новите публикации от световната и българска научна литература по разглеждания проблем.

Авторите носят пълна отговорност за точността на цитираните материали.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Font Size


|