Scientific Online Resource System

Social Medicine

Полиморбидният хронично болен и проблемите на инвалидността

П. Манчева, Н. Събев

Abstract

Проблемите на инвалидността са много и разнопосочни, подобно на нейната правна регламентация, която е
„разхвърляна` в редица закони, правилници, наредби и инструкции. Осъществените промени в нормативната уредба на медицинската експертиза на работоспособността (МЕР) в Р Б ългария след 2000 г. дават възможност хроничната полиморбидност да бъде оценена със степен на инвалидност. Натрупалият се петнадесет годишен опит от нейното приложение налага осмислянето на понятието „инвалидност` в контекста на полиморбидния хронично болен пациент и довежда до един значим обществен проблем - липсата на достоверни данни, отразяващи броя на инвалидите у нас. Отъждествяването на понятието „инвалидност` с хроничната полиморбидност „отваря вратата` за медийни дискусии и манипулиране на общественото отношение към тази уязвима група от обществото.

Keywords

handicap; polimorbidity; chronically diseased

Full Text


References

Горанов М. Основи на общата медицина, Университетско издателство,

ВМИ-Плевен, 2001, 88-89, 120-303.

Институт за пазарна икономика. Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България, 2012, www.ime.bg.

Манчева, П., М., Делийски, Ст., Попова, Р., Алахвердян. Полиморбидността – смисъл, същност и значение в общата практика. Социална медицина, 2004, 4, 17-18.

Национален статистически институт, www.nsi.bg.

Стоев, Т. Социални потребности на възрастните хора и ресурси за

тяхното задоволяване. Автореферат, 2003, 12, 16-17.

Фролькис, В. Старение и увеличение продолжительности жизни. Ленинград „Наука”, 1988.

Чеботарев, Д. Руководство по гериатрии, Москва, 1982,7.

Ries, W. Altern – eine unheilbare Krankheit? 1988, 80-83.

The World Bank, www.worldbank.org.

World Trade Organization, www.wto.org.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1256

Refbacks

Font Size


|