Scientific Online Resource System

Social Medicine

Съвременното българско неконвенционално здравеопазване

И. Янева-Балабанска, Н. Tодорова Tодорова

Full Text


References

WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005. http://whqlibdoc.who.

int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1.pdf, Accessed October 9, 2009

Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine:

A Worldwide Review - 2001 http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/

Jh2943e/3.3.html

NССАМ /National Center for Complementary and Alternative Medicine,

http://nccam.nih.gov/news/camstats/2007/camsurvey_fs1.htm,

Council of Europe. Legislation and administrative regulations on the use

by licensed health service personnel of non – conventional methods of diagnosis

and treatment of Illness, Strasbourg, 1984

Янева-Балабанска И., Съвременно състояние на неконвенционалните

методи в медицината у нас. Българско списание за обществено здраве,

, кн.1-2 , 73-93.

Закон за здравето, Глава шеста. Неконвенционални методи за благопирятно въздействие върху индивидуалното здраве, публикуван в ДВ,

бр. 70 от 10.08.2004, в сила от 01.01.2005 г.

Наредба №7 на МЗ от 01.03.2005 г. за изискванията към дейността на

лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, обн., ДВ, бр. 22 от 2005 г..

Янева-Балабанска, И. Неконвенционални медицински методи, упражнявани в България, в нарушение на Закона за зравето. Българско списание за обществено здраве, 2012, кн.2 , том 4, 17-29.

Янева-Балабанска, И. Интегриране на неконвенционалните методи в

медицината в националните здравни системи – мястото на България,

Българско списание за обществено здраве, 2010, том ІІ, кн.1, 49-55.

WHO traditional medicine strategy: 2014-2023, http://www.who.int/medicines/

publications/traditional/trm_strategy14_23/en/

Resolution of the EP on Non-Conventional Medicine A4-0075/97
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1257

Refbacks

Font Size


|