Scientific Online Resource System

Social Medicine

„Предварително решение` - опит за въвеждане на завещанието „LIVING WILL` в България

П. Манчева

Abstract

Признаването на живота като най-висша ценност в световен мащаб се противопоставя на правото на дос-
тойна смърт и поставя редица нерешени проблеми пред палиативната медицина у нас. Въвеждането на клинична
пътека 297 води след себе си необходимостта от юридическо оформяне на волеизявлението, отнасящо се до разпореждането със собствения живот. „Предварителното решение`, като част от информираното съгласие на пациента, поставя за решаване юридическия казус за неговата правна сила. В Република България съществува забрана за прилагане на евтаназия във всичките форми, което обезсмисля обективизирането на волеизявлението на пациента, пожелал прекратяване на животоподдържащо лечение (пасивна евтаназия).

Keywords

palliative medicine; patients rights; euthanasia

Full Text


References

Гражданския конвент за промени в конституцията. Евтаназията – възможна ли е легализацията £ в България? Институт „Отворено общество“, София, 2005.

Законопроект на Закон за евтаназията, 2011, www.parlament.bg.

Конституция на Република България. Държавен вестник (официално

издание на Народно събрание), бр.56 от 13.06.1991, в сила от 13.07.1991/последни промени: Държавен вестник, бр.12 от 06.02.2007.

Наказателен кодекс на Република България. Държавен вестник (официално издание на Народно събрание), бр.26 от 02.04.1968/последни промени: Държавен вестник, бр.60 от 07.08.2012.

Национален рамков договор. Клинична пътека №297 „Палиативни

грижи при онкологично болни“, „Предварително решение”, 2013.

Маринова Ю., Б. Парашкевова, Св. Димитрова, Г. Петрова, Г. Чамова,

К. Пеева, Предварителното решение на пациента в българската клинична практика – резултати от емпирично проучване. Юбилейна научна конференция с международно участие „Здравеопазването през

век“ 2010 г., доклади, ИЦ на МУ – Плевен, 2010, 531-534.

Burgermeister J. French parliamentary committee advocates passive euthanasia.

BMJ, 2004, 329(7464):474; 250.

Duncan, O. D. Trends in Public Approval of Euthanasia and Suicide in the US, 1947-2003. Journal of Medical Ethics, 2006, 32(5):266-272.

Manninen, B. Revisiting Justified Nonvoluntary Euthanasia. American Journal

of Bioethics, 2008, 8(11): 33-35.

Marinova J., Sv. Dimitrova, K. Benkova, B. Parashkevova, G. Chamova,

G. Petrova, D. Hristova, Patient’s Rights Expanding Through the Advanced

Directives for Health Care and the Bulgarian Reality, The Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Vol. 8, supplement 2, 2010: 466-470.

Parashkevova B., J. Marinova, G. Petrova, Sv. Dimitrova, Kr. Benkova,

G. Chamova, N. Nedzhetova, Advanced Health Care Directives – a Document

of Clinical Pathway in Bulgaria: Is This Compatible to the Bulgarian Legislation?, The Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Vol. 8, supplement 2, 2010: 476-479.

Peretti-Wattel, P., M. K. Bendiane, J. P. Moatti. Attitudes toward palliative

care, conceptions of euthanasia and opinions about its legalization among

French physicians. Soc.Sci.Med., 2005, 60:1781–1793.

Principles of the German Medical Association Concerning Terminal Medical

Care. Journal of Medicine and Philosophy, 2000, 25(2):254-258.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1261

Refbacks

Font Size


|