Scientific Online Resource System

Social Medicine

Наличие на агресия в професионалното поведение на медицинската сестра

Ст. Павлова

Abstract

Гневът е силна емоционална реакция, характеризираща се с враждебност към някого или нещо. Медицинските сестри в ежедневната си работа са подложени на обиди, заплахи и вербална или физическа агресия. Агресивното поведение на работното място е предпоставка за създаване на неблагоприятни работни условия, отразяваща се на здравето и благосъстоянието на работещите. В лечебните заведения агресорът може да е външен или вътрешен - член на медицинския екип, пациент или негов близък. Един от факторите, допринасящ за агресията е неефективната комуникация. Проведено проучване сред 200 медицински сестри показва използване на груб език при осъществяване на работните взаимоотношения. В 59.6% от случаите понякога се използва груб език към пациент, a в 55.8% - към другите колеги. Работещите в терапевтичните отделения в по-малка степен са наблюдавали проява на физическо или вербално агресивно поведение към свои колеги. Една трета от медицинските сестри не успяват да контролират гнева си.


Keywords

work environment, professional conduct, nurse, hospital, coarse language, anger

Full Text


References

Алексиева В., И. Стамболова. Конфликти на работното място. Сп. Здрвни грижи, 2009, №4, 14-19

Балканска П. Въведение в психологията. Булвест 2000, С., 2005, 89-91

Валентинова Цв. Конфликтът на работното място – приятел или враг.

Медицински мениджмънт и здравна политика, 39, 2008, 3-4.

Феоктистова С.В., Г.Н. Уварова. Проявления профессиональной де-

формации личности медицинских сестер разных специализаций. Вестник твгу. Серия «педагогика и психология». 2012. Выпуск 3. С. 72-80.

Chapman R. Styles I .An epidemic of abuse and violence: Nurse on the

front line Accident and Emergency Nursing (2006) 14, 245–249.

Hoobler J., Brass D. J. (2006). Abusive supervision and family undermining

as displaced aggression. Journal of Applied Physiology, 91(5), 1125–1133.

Jackson D., Clare J., Mannix J., 2002. Who would want to be a nurse?

Violence in the workplace. Journal of Nursing Management 10 (1) 13–20.

Lewis S., Orford J. (2005).Women's experiences of workplace bullying: Chan -

ges in social relationships. J Community&Applied Soc Psy, 15(1), 29-47.

Lyneham, J., 2000. Violence in New South Wales emergency departments.

Australian Journal of Advanced Nursing 18 (2), 8–17.) – 6-18).

Nau J., T. Dassen, R. Halfens, I. Needham. Nursing students’ experiences in

managing patient Aggression. Nurse Education Today (2007) 27, 933-46

Presley D., Robinson, G., 2002. Violence in the emergency department.

Nursing Clinics of North America 37 (1), 161-169.

http://apa.org/topics/anger/index.aspx.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1332

Refbacks

Font Size


|