Scientific Online Resource System

Social Medicine

Комуникацията и правото на информираност като основен компонент на информираното съгласие

Н. Щерева-Николова

Abstract

Професията на лекарите е `комуникативна` професия. Целта на настоящата статия е да представи вербалното и невербално общуване между лекар и пациент и правото на информираност на пациента за заболяването му като основен компонент на доктрината `информирано съгласие`. Представени са основните правила за комуникация при осигуряване на информирано съгласие в медицинската практика, както и влиянието на недобрите комуникативни умения в ежедневната медицинска дейност на работещите.


Keywords

communication, the right to information, informed consent

Full Text


References

Балканска П., Комуникативната компетентност – необходимо социално

умение на мениджъра, сп. „Здравен мениджмънт“, 2003, бр. 2

Борисова, Б., Причини за пропуски в дейността на ОПЛ според мнението на пациентите, сп. „Здравна политика и мениджмънт“, бр.1, 2013, 28-30

Борисова, Б., Р. Златанова, Р. Янева, Здравният мениджър като лидер

– роля на комуникационната култура, сп. „Здравна политика и мениджмънт“, бр.2, 2014, 45-48

Дудева, Б., Етични измерения на езиковата комуникация в медицината

и здравеопазването и европейската кампания за разбираем език, сборник статии „Европейски етични стандарти и българската медицина”, изд. Български лекарски съюз, София, 2014, 283-288

Златанова, Т., Р. Златанова-Великова, Оценка на комуникационните умения на ОПЛ, сп. „Медицински меридиани“, 2012, 1-2, 48-52

Льочкова М., М. Стойкова, нформирано съгласие в стоматологичната практика, Зъболекарски преглед, 2004, бр. 2, 126-129

Петрова Зл., Е. Петрова, ундаментални правà и здравно обслужване, сборник статии „Европейски етични стандарти и българската медицина”, изд. Български лекарски съюз, София, 2014, 423-430

Пийз А., А. Гарнър, Езикът на тялото – скритият смисъл на думите, изд. Сиела, София, 2000

Попова С., Н. Кръстева, К. Юрукова, Комуникационни умения и автономни функии на сестринството, Пловдив, 2001

Хъмфрис, Г., М. Линч, Принципи на поведението в денталната практика, Изд. Иктус ООД, С., 2008

Всеобща декларация за правàта на човека. Приета и провъзгласена с

резолюция 217 А (III) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948

Закон за здравето, 2005

Brooks WD, RW Heath, Speech communications, W.C. Brown Publishers,

Flesch R (1948). "A new readability yardstick". Journal of Applied Psychology

: 221–233.

Hall ET. The Silent Language. New York 1959

Kalet A., Pugnaire MP, Cole-Kelly K., Janicik R., Ferrara E., Schwartz MD, et al, Teaching Communication in Clinical Clerkships: Models from

the Macy Initiative in Health Communications. Acad. Med. 2004; 79

(6):511-520

Newton JT. Dentist/patient communication: a review, Dent Update. 1995 Apr;22(3):118-22.

Wanless MB, PJ Holloway, An Analysis of audio-recordings of general dental practitioners’consultations with adolescent patients, British Dental Journal, 1994, Aug 6, 177(3):94-98

European Charter of Patients’ Rights, Rome, November, 2002
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1333

Refbacks

Font Size


|