Scientific Online Resource System

Social Medicine

Информираност на лекарите по дентална медицина и зъботехниците в гр. Варна относно употребата на видовете системи за отливане на работни модели

Св. Пенева, С. Tончева

Abstract

Работният модел е прототип на зъбните редици и меките тъкани в устната кухина. Той трябва да отразява точно онези информационни данни, които позволяват безупречното, идентично пресъздаване на ситуацията от протезното поле на пациента. Целта на проучването е да се установи информираността относно употребата на видовете системи за отливане на работни модели на лекарите по дентална медицина и зъботехниците в гр. Варна. Обект на изследване са 63 лекари по дентална медицина и 17 зъботехници в гр. Варна. Това са повече от 10% от действащите лекари по дентална медицина и зъботехници в гр. Варна през настоящата 2015 год. Анализът на резултатите навежда към следните по-важни изводи: информираността и на двете групи респонденти относно употребата на видовете системи не е много добра. Има необходимост от по-задълбочено обучение на студентите по дентална медицина и зъботехника по време на базовото им образование по тези теми.


Keywords

working models, systems for moulding of working models, dental medicine doctors, dental technicians, research

Full Text


References

Попов Н., М. Абаджиев, и сътр., Зъбопротезна имплантология, 2012

Попов Н., М. Абаджиев, Ръководство по зъбопр. импл.Мегахром, 2009

Deußer, Sylvia. Duo-Caps-ein geschlossenes Magnet-Split-Cast-System-Dental-Labor, XLVІІ, Heft 2/99

Rapis N, Michalakis K, Hirayama H. , Opptical behavior of current ceramic systems. Int J. Periodontics Restorative Dent. 2006.

Richardson D, Sanchez R, Baker P, Haug S; Positional accuracy of four die tray systems; J Prosthet Dent 1991:66:39-45
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1336

Refbacks

Font Size


|