Scientific Online Resource System

Social Medicine

Изграждане на национален регистър на болните от захарен диабет

Д. Чаръкчиев, С. Захариева, Г. Aнгелова, Св. Бойчева, Ж. Aнгелов, П. Маринова, Г. Ненчовска, Л. Манева, A. Величков, Г. Петрова, K. Kоприварова, И. Стоева, М. Боянов, Р. Савова, Р. Радев, Л. Стойкова-Чорбанова, E. Tашева, П. Денчева, E. Фотева, K. Славчева, Б. Стоянов, A. Стоев, С. Aлексиева, E. Kотова, И. Kовачева, T. Tомов

Abstract

Статията представя изграждането на национален регистър на болните от захарен диабет с помощта наинформационни технологии за обработка на естествен език и големи масиви от клинични данни.


Keywords

Diabetes registry, Natural Language Processing (NLP), Big Data

Full Text


References

Борисова А-М., А. Шинков, Й. Влахов и сътр. Разпространение на захарния диабет и преддиабет в България днес. Ендокринология 4, 2012.

http://www.medicalnet-bg.org/usbale_old/doc/diabet.pdf

Чаръкчиев Д., Св. Бойчева, Г. Ангелова, И. Николова. Електронни здравни записи и автоматизирана обработка на медицински текст, Шумен, Инкома, 2012, 61 с.

Tcharaktchiev D., G. Angelova, S. Boytcheva, Z. Angelov, and S. Zacharieva.

Completion of structured patient descriptions by semantic mining.

In: Koutkias V., J. Niès, S. Jensen, N. Maglaveras, and R. Beuscart (Eds.),

Patient safety informatics - adverse drug events ..., IOS Press, Studies in

Health Technology and Informatics series, v. 166, 2011, 260 -269.

Boytcheva S., D. Tcharaktchiev, G. Angelova. Contextualization in automatic

extraction of drugs from Hospital Patient Records. In A. Moen et al.

(Eds) User centred networked health care, IOS Press, Studies in Health Technology and Informatics series, v. 169, 2011, 527-531.

PSIP Project Patient Safety through Intelligent Procedures in Medication,

FP7-ICT-2008, № 216130. Deliverable 2.

Иванов Л., Ганова-Йоловска М, Константинов Б. Качеството на коди-

ране и достоверност на медицинската информация за разпределение

на финансовите ресурси ..., Соц. Мед, 1999; 4, 32-34.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1345

Refbacks

Font Size


|