Scientific Online Resource System

Social Medicine

Училищната среда като социален фактор, моделиращ агресивното поведение на учениците

A. Мерджанова, A. Радева, Цв. Tърпоманова

Abstract

Целта на настоящата разработка е на базата на сравнително изследване на резултатите от тригодишно проучване на ученици от VІІ-ХІІ клас от 13 училища на територията на град Варна да се изведе връзката между напрежение и уморяемост при подготовката за училище и агресивното поведение на учениците. Задачите са да се предложат
мерки за оптимизиране на процеса на обучение, за да се намали нивото на напрежение, a оттам - да се редуцират
проявите на агресивно поведение. В изследването са включени общо 1743 ученика. Използвана е пряка индивидуална анкета. Резултатите са обработени чрез математико-статистически методи и графичен анализ. 91.17% от изпитващите напрежение ученици от ХІ и ХІІ клас имат и високо ниво на агресивно поведение. Данните показват, че изпитваното напрежение и умора при подготовката за училище могат да бъдат причина за вербалната агресия, за индиректната агресия, опозиционното поведение, агресивното поведение.

Keywords

aggression and violence in school, tension and tiredness in preparation for school

Full Text


References

Atlas R, Pepler D (1998). Observations of bullying in the c lassroom. The Journal of Educational Research, 92 , 86-97.

Гергова Д. Обучение чрез проекти – възможност за формиращо оценяване в началното училище, Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 в., БУЛВЕСТ 2000, С. 2007

Димитров Д., Управленски аспекти на учебно-възпитателния процес при работа с деца, участващи в кръжок, Хуманизъм и прагматизъм в образов. на 21 в., БУЛВЕСТ 2000, С. 2007

Дончева Ц., Е. Мутафова, С. Здравкова, Учение без напрежение и агресия? ..., Здр. икономика и менидж., VІІІ, 2(28), 2008, ИК Стено

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата

и учениците в училище, утв. Заповед на МОН №РД09-611/18.05.2012

O'Connell P., Pepler D., Craig, W. (1999). Peer involvement in Bullying: insights and challenges for intervention. J of Adolescence, 22 , 86-97.

O'Connell P., Pepler D, Craig, W. (1999) . Understanding bullying from a dynamic systems perspective. The Blackwell Reader in Developmental Psychology (In A. Slater & D. Muir, Eds.), 440-451. Oxford: Blackwell.

Salmivalli, C. (1999). Participant role approach to school bullying: Implications

for interventions. Journal of Adolescence, 22, 453-459.

Swearer, SM & Doll, B. (2001). Bullying in schools: An ecological framework.

Bullying Behavior. Bingh amton: Haworth Press
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.1455

Refbacks

Font Size


|