Scientific Online Resource System

Social Medicine

Проучване на телодържанието на деца в предучилищна възраст

с. Филкова, Н. Ушева

Abstract

Неправилното телодържание и гръбначните изкривявания са най-честите проблеми на опорно-двигателния апарат при децата и се отразяват неблагоприятно върху нормалното развитие на подрастващите. Първите признаци на тези отклонения се установяват още в предучилищна възраст, когато са и най-големите профилактични и терапевтични възможности за повлияването им. Настоящите резултати са част от проучване „случай-контрола` за изследване на телодържането и оценка на приложението на кинезитерапия при деца на възраст 5-7 години (n=263) в 2 общински детски заведения на гр. Варна. Най-значими отклонения (асиметрии) се наблюдават във фронталната равнина предимно в раменния пояс при 33.1% (n=87) от прегледаните деца. Необходимо е да се разработи и прилага рутинно в дневния режим на детските заведения методика за подобряване на тонуса на мускулите, поддържащи правилната поза.

Keywords

body posture, children, preschool age

Full Text


References

Дебрунер X., В. Хеп, Ортопедична диагностика, МФ, С., 2010, 215.

Димитрова Е., М. Чавдарова, Д. Попова-Добрева, и съавт., Анализ на резултатите от скрининг за постурални нарушения и плоскостъпие при деца от подготвителните класове, Сб. доклади. НСА, С., 2013

Захариева Д., М. Ангелчева. Ергономичност на училищната среда за

насърчаване на добрата стойка ..., Сб. доклади, С., НСА, 2013, 41-50.

Марковска Г., Е. Димитрова, Цв. Драгомирова, Кинезитерапия при

постурални нарушения на нетрениращи деца на възраст между 7 и 8 години, Сб. доклади, НСА, С., 2013

Марковска Г., Скрининг и кинезитерапия при постурални нарушения, Автореферат към Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, НСА, София. 2013

НЦОЗА. (2014). Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия за 2013

година. София: file:///C:/Users/USer/Documents/doklad_2013(1).pdf.

Попова-Добрева Д., Н. Генчева, Г. Марковска, Динамика на разпространение на постурални нарушения и плоскостъпие при двугодишно проследяване на деца от начална училищна степен. Анализ на резултатите от скрининг за постурални ..., Сб. доклади, НСА, С., 2013

Соколов Б., Маркова-Старейшинска, Г., Изправителна гимнастика, Медицина и физкултура, София, 1991, 200.

Стойкова Р., Е. Димитрова, Организация на дейността по изправителна гимнастика, в кн. Изправителна гимнастика, Ръководство за студенти от НСА, под ред. Б. Цоколов, Г. Маркова-Старейшинска, МФ, С., 1991.

Ташева Р., Кр. Колев, К. Казалъкова, Показателност на тестовете на Адамс и Матиас при деца с отклонения..., Сб. доклади, НСА, С., 2013

Шпангенберг Ст., Г.Марковска, Е. Димитрова, Профилактика на гръбначните деформации в ученическа възраст, Унив. изд. СУ „Св. Кл.

Охридски“, С., 2013, 144-149.

Kistner Fr., I. Postural, Compensations and subjective complaints due to

backpack loads and wear time ... Pediatric Physical Therapy, 2013, 15-24.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.1456

Refbacks

Font Size


|