Scientific Online Resource System

Social Medicine

Проблемите на ТЕЛК и потребностите на човека с инвалидност - анализ на ситуацията

П. Манчева

Abstract

В съвременния етап на развитие на българското общество решението на проблемите на функционирането на
териториално експертните лекарски комисии (ТЕЛК) и на човека с инвалидност се явява един от най-важните приоритети в социалната политика на държавите членки. Целта на изследването е разкриване на проблемите на ТЕЛК и свързаните с тях бариери пред човека с инвалидност. Методи на изследването са: документално-съдържателен анализ на нормативната рамка на инвалидността, стратегическите и етичните документи, докладите, дългосрочните програми и
плановете за развитие на ТЕЛК; SWOT-анализ на системата на медицинската експертиза на работоспособността (МЕР). Резултатите от проведения анализ на ситуацията разкриват медико-социалните, организационно-методичните и юридическите проблеми на МЕР. Насоките за решение на идентифицираните проблеми, поставящи бариери при задоволяване на потребностите на човека с инвалидност, дават възможност за изграждане на нова концепция за развитие
на системата на ТЕЛК.

Keywords

handicap, Territory Expert Med. Commission, Med. Expertise for working capacity, social inclusion, situation analysis

Full Text


References

Закон за здравето, Държавен вестник бр.70 от 10.08.2004, в сила от 01.01.2005/последни промени: ДВ, бр.9 от 03.02.2015.

Ивков Б., Модели и концепции за инвалидността, Славена, В., 2006.

Кодекс за социално осигуряване, ДВ, бр.110/17.12.1999; ДВ, бр.61/

08.2015.

Манчева П., Eкспертното решение – необходимо условие за соц. интеграция на хората с увреждания. Варн. мед. форум, 2014, 3(1), 79-74.

Манчева П., Подготовката за явяване пред ТЕЛК – част от плана за здравни грижи, Н. конф., РУ и СУБ, Русе, 2013, сб. научни тр., 19-23.

Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, ДВ, бр.36 от 14.05.2010/последни промени: ДВ, бр.41 от 31.05.2011.

Наредба за работното време, почивките и отпуските, ДВ, бр.6 от

01.1987/последни промени ДВ. бр.63 от 18.08.2015.

Наредба за трудоустрояването, ДВ, бр.7/27.1.1987; ДВ. бр.17/28.2.2014.

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на

трудовите злополуки, ДВ, бр.6 от 21.01.2000/ ДВ. бр.18 от 10.03.2015.

Националната здравна стратегия, http://www.mh.government.bg.

Нац. стр. за равни възможности за хората с увреждания, www.namrb.org.

Постановление на МС №179 от 27.06.2014., Държавен вестник (официално издание на Народното събрание) бр.55 от 04.07.2014.

Правилник за устройството и организацията на работа на органите

на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, ДВ, бр. 34/4.05.2010; ДВ. бр. 55/4.07.2014 г.

Приложение към Заповед № РД 01-932 от 27.12.2010 г., Изменена със

Заповед №РД01-45 от 19.01.2015 г.

Фесчиева Н., Цв. Кондова, Проф. д-р Иванка Николаева – радетел за

общественото здравеопазване. СТЕНО, Варна, 2014, 11.

Vankova D., P., Mancheva. Quality of life of individuals with disabilities – concepts and concerns. Scripta Scientif Salutis Publicae, 2015, 1, 36- 44.

www.nsi.bg.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.1458

Refbacks

Font Size


|