Scientific Online Resource System

Social Medicine

Влияние на професионалната среда върху мотивацията и поведението на общопрактикуващите лекари в България

Н. Иванова, Л. Kиров

Abstract

Статията представя резултатите от проучване на влиянието на факторите на външната професионална среда върху професионалната мотивация и поведение на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) в България. Проучването е проведено върху представителна извадка от ОПЛ спрямо генералната съвкупност в страната (4698 ОПЛ). Използван е специално създаден въпросник, включващ 15 фактора на външната професионална среда, разпределени в 4 групи според своя характер - финансово-икономически, правно-нормативни, морално-етични и психологични. Проведена е пряка анонимна анкета с 243 ОПЛ (5,2% от ОПЛ в България). ОПЛ оценяват, че повечето от изследваните фактори имат
предимно отрицателно действие, с изключение на финансово-икономическите.

Keywords

General Practitioner; motivation and professional behaviour of GPs; influence of the factors of the external professional environment on the behaviour of GPs

Full Text


References

Валентинова Ц. Мотивация на персонала в общата медицинска прак-

тика. Обща медицина – избрани теми т.1. Пловдив 2000

Валентинова Ц. Проблеми на професионалната мотивация на общоп-

рактикуващите лекари. Сп. Здр. политики и менидж., 2010,1,21-26

Иванов Г., Д. Димитрова. Въведение в общата медицина и общата

медицинска практика. С.,2012.

Иванов Л., Г. Иванов, Д. Димитрова и др. Бяла книга за здравеопазване

основано на стойности. С., 2012

Маслоу Е. Мотивация и личност. С. 2010.

Пинк Д. Мотивацията. С., 2013.

Gosten T. Paying doctors by salary. A controlled study at general practitioners

behavior in England. BJGP. 2004.3

Evans G. Organizational behavior – the central role of motivation. Journal

of manegmant. No1, 1996

Stephenson A. Textbook of general practice. London 2008
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.1459

Refbacks

Font Size


|