Scientific Online Resource System

Social Medicine

Неравенства в осигуреността на здравеопазването с ресурси

E. Делчева

Abstract

В изследването се анализират наличните неравенства в осигуреността с болнични легла и медицински персонална административните области, както и основните политики за тяхното редуциране. Доказва се, че неравенствата в разпределението на водещи ресурси като болнични легла и медицински персонал са твърде големи и в повечето случаи нарастват. Периодът на изследването е 2005-2014 г. и се базира на информация от НСИ. Анализирани са основни политики
за намаляване на различията като Национална здравна карта, административни режими за разкриване на болнични легла, методики за разпределение на бюджета на НЗОК и др. Обобщава се, че досегашните политики и средства за намаляване на различията не са ефикасни, поради което се нуждаем от целенасочена здравна регулаторна политика в тази посока.


Keywords

politics, inequalities, hospital beds and personal

Full Text


References

Делчева Евг., Повишаване на конкурентоспособността на здравеопазването в България, Авангардприма, 2009

Делчева Евг., Здравна икономика, УИ Стопанство, 2011

Закон за здравно осигуряване

База данни «Здраве за всички», СЗО, 2015

Национална здравна карта, МЗ, 2011

База данни на НСИ, 2015

McGuire Al., J.Henderson, G.Mooney, The Economics of Health Care,

Int. Library of Economics, London, Routledge & Kegan Paul, 1988

Veach R., A theory of medical ethics, New York, 1981
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i4.1595

Refbacks

Font Size


|