Scientific Online Resource System

Social Medicine

Психосоциални фактори и стрес при българските учители

Б. Ценова, K. Вангелова, E. Пенчева, E. Пенчева

Abstract

Целта е да се проучат психосоциалните условия на труд и натоварване на българските учители, обуславящи преживяването на стрес и влошено състояние на здравето и работоспособността им. Представена е част от богатата база данни за представителна извадка от 500 лица от 18 училища. Анализирани са психосоциалните условия на труд и общи черти на натоварването и изискванията на работатата, удовлетвореност от условия на труд, атмосфера и възнаграждение, психсоматични оплаквания, обществено признание, приоритизиране на източниците на напрежение (водещи са шумът на работното място и поведението на учениците). Недостатъчната съгласуваност на учебния план корелира с произтичащи семейни проблеми, мисли за друга работа и с по-ограничено влияние върху организацията на работата и по-изразена неудовлетвореност от заплащането на труда, типична за 80.6% от изследваните. Изведени са многопланови мерки - от национална политика Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж` (ОП НОИР) до конструктивно използване на психологическите предпочитания и разпознаване на депресия при децата с цел подобряване на здравето и ефективността на практиките на преподавателите.


Keywords

teaching, psychosocial factors, stress, health complaints, prevention policy, personality

Full Text


References

Захариева Р. Стресът в работата на учителя като отсъствие на професионална и социална подкрепа. В: “Стресът в професията на учителя”

(Пленарни доклади), Варна, 2012, с. 34-44.

Михалкова Ст. Намаляване стреса на учителя чрез хармонизиране на

училищната среда. В: „Стресът в професията на учителя”. Пленарни

доклади. Варна, 24-25.03.2012, 57-64.

Каммероу Д., Бергер Н., Корби И. и др. Ваш психологический тип и

стиль работы, М., Поредица „Психология успеха” 2001, 224.

Наков Вл., Дончев Т. Самоубийствата в България 2009-2013 г. Воен-

номедицинска академия, София, 2015 г.

Национално изследване на условията на труд в България. Резюме.

София, ИА ГИТ, ЕСФ, 2012, С., 119, http://projects.gli.government.bg/index.

php?mod=content&show=49

Такева Я., Председател на СУБ, Обсъждане ОП НОИР, 19.09.2014 г.,

http://www.sbubg.info/

ХристовЖ. Епидемиология на стреса при лекари и учители в периода

на преход. Дисертация, София, 2004, 209 с.

Ценова Б. Професионален стрес и психично здраве при учителите,

ч.I. Бълг. сп. по Психология. 1996; 4: 46-72.

Ценова Б. Училището – здравословно работно място. Програми за

безопасни училища на национално ниво и ниво организация. Социална

медицина, 2014, 3: 33-36.

Bauer J., Unterbrink T., Hack A., et al. Working conditions, adverse events

and mental health problems in a sample of 949 German teachers. Int Arch

Occup Environ Health 2007, 80 (5): 442-449.

Krause A., Dorsemagen C., Alexander T. Belastung und Beanspruchung

im Lehrerberuf: Arbeitsplatz - und bedingungsbezogene Forschung. In:

Terhart E., H. Bennewitz H., Rothland M. (Eds), Handbuch der Forschung

zum Lehrerberuf., Munster: Waxmann, 2011, 788 – 813.

OECD, TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching

and Learning, OECD Publishing. 2014, p. 441, ISBN 978-92-64-21133-9

Parent-Thirion A., Fernandez M.E., Hurley J., Vermeylen G. Fourth European

Working Conditions Survey. European Foundation for the Improvement

of Living and Working Conditions, 2007. Dublin (Ed). Luxembourg:

Office for Official Publications of the European Communities.

http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2005/index.htm

PREDI-NU, Трети информационен бюлетин, 2014, www.ifightdepression.

com

Prevention of violence to staff in the education sector. Factsheet 47. European

Agency for Safety and Health at Work, Printed in Belgium, 2003,

http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/>, accessed 20.3.2014

Spitzer M. Medizin fur die Bildung: Ein Weg aus der Krise. Heidelberg:

Spectrum, 2010.

Spitzer M. Wie lernen Kinder: Aktuelles aus der Hinforschung, Piratoplast,

, https://www.youtube.com/watch?v=vujELzwcdpQ

Tzenova B., Dimitrova I., Vangelova K. Psychosocial determinants of stress in teachers occupation and prevention approaches. Bulgarian J of public health 2015, Vol.7, 2, 34-47.

Vangelova К., Dimitrova I., Tzenova В. Assessment of workability of teachers.

Bulgarian journal of public health, 2014, Vol.6, 1: 21-28.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i4.1597

Refbacks

Font Size


|