Scientific Online Resource System

Social Medicine

Взаимоотношенията лекар-пациент в здравновъзпитателния процес

A. Tрайковска, T. Димитров, A. Tрендафилова

Abstract

Многостранно е общуването между лекаря и пациента в здравновъзпитателния процес. Многостранността е комуникативна информационна, познавателна и регулативна. В конкретното медицинско обслужване значителна и водеща е ролята и примера на лекаря и здравния специалист не само с неговата квалификация, но и с неговото поведение.
Главният момент в тази дейност е срещата на лекаря с болния и общуването между тях. Едно от условията за целена-
сочено формиране на здравно поведение е лекарят и неговите възпитателни възможности. Лечебната практика е
показала, че качеството на лечебно-профилактичната помощ зависи и от равнището на здравната култура на населението, от съзнателното и активно участие на болния и неговити близки в лечебния процес.

Keywords

health educational process, the healting process, communication between doctor and patient, medical assistance, preventive health behaviour, health education

Full Text


References

Балканска П., Приложна психология в медицинската практика, изд. „Булвест 2000, София, 2013.

Балканска П., Н. Георгиев, С. Младенова. Превантивно ориентиран

био-психо-социален подход в грижите за възрастни и стари хора с дементен синдром, В: Стареене и здраве, ЦИН–БАН, С., 2009, 313-326.

Борисов, В., Синтетична социална медицина с въведение в здравния

мениджмънт, изд. „Филвест”, София, 2004.

Георгиева,Ж., Ал. Здравкова, Зависимост между умението за общуване

с болните и емпатийното отношение към тях.,ХХХІІІ научно-технологична сесия,Контакт 2014,София, Темпо, 2014, 151-154

Воденичаров, Ц., С. Попова, Медицинска етика, София, 2003.

Иванов Е., Промоция на здравето като медико-социален проблем, Медицински меридиани, 2014г., бр. 1, с.15-18.

Трендафилова А., Медико-педагогически задачи на медицинските специалисти при обслужването на болните. сп. Асклепий, С., 2015, 1, 41-4

Цыган, В., А. Яроцкий: На пороге великих открытиях в физиологии,

изд. „Гуманистика”, 2005.

Чакърова, Л., С. Младенова, П. Балканска, Д. Хаджиделева, Пациентът

в условия на устойчиво развитие в здравеопазването, Сборник статии

от IX национална конференция по етика с международно участие, София, 2013, стр.607

Balkanska P., G. Chaneva, Е. Ivanov, N. Georgiev, Steps to overcome the educational deficit in the patient-centered care for the elderly, In: International

J Scientific and applicative papers V8/2, Skopie, 2015, 132-136
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i4.1604

Refbacks

Font Size


|