Scientific Online Resource System

Social Medicine

Повишаване на качеството на обучение на студентите от специалност „Зъботехник` в Медицински колеж - Варна в отговор на изискванията на пазара на труда

Н. Цветков, С. Tончева, Цв. Tончев

Abstract

Професионалното развитие на зъботехника се измерва с постигнатото ниво на специализация и поддържане
на квалификацията. Технологичното усъвършенстване на практиката се основава на модерното оборудване и адекватната организация на материалните и човешки ресурси. Целта на настоящия доклад е да се изследва професионализацията на
зъботехниците. Проведено е анкетно проучване сред 74 студенти и 9 преподаватели по зъботехника. Резултатите показват, че има съществена разлика между оценката на студентите и преподавателите за подготовката на кадрите (р<0.05). Въпреки това и двете групи са на мнение, че е необходима промяна в учебните програми и внедряването на съвременни методи за обучение.

Keywords

quality, dental technician, teachers, education

Full Text


References

Варнева М., Студентска оценка за качеството на обучение по “Зъботехник“ в Мед. колеж, Варна, сп. „Здравни грижи“, 2012, бр. 3, с. 30.

Воденичаров С., Попова, Оценяването в медицинското образование, София, 2000, 16.

Нишева В. Медицинска педагогика, 2002, изд. „ВМИ-Плевен“.

Петрова, Г., М. Тодорова, Медицинска педагогика, Учебно-практическо ръководство, Пловдив, 2006 г., изд. ИМН., с.12-15.

Попов, Т., Медицинска педагогика, учебник за студентите от ФОЗ,

Габрово, 2010 г., изд. ЕКС-ПРЕС.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i4.1608

Refbacks

Font Size


|