Scientific Online Resource System

Social Medicine

Приложение на Nutrition day в медицинската практика

Д. Попова, Б. Страхилова

Abstract

Свързаната със заболяванията малнутриция е широко разпространена и засяга от 15 до 40% от всички хоспитализирани пациенти, води до огромни разходи за здравната система, продължителен болничен престой и неблаго-
приятни прогнози. Световният ден на грижите за храненето на пациентите (Nutrition day worldwide) е интернационален проект в действие от 2003 г., ратифициран от Европейския съюз и подкрепен активно от Европейското дружество за клинично хранене и метаболизъм (ESPEN), Австрийското дружество за клинично хранене (АКЕ) и Медицинския университет във Виена (MUW). От 2011 г. Клиниката по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика при УМБАЛ `Царица Йоанна-ИСУЛ` се присъедини към Nutrition day и осъществява ежегоден одит на храненето на пациентите. Представени са данни от четиригодишно Nutrition day проучване, проведено в четири клиники при случайна група от 195 онкологични и неонкологични хоспитализирани пациенти. При преобладаващата част от тях се установява хранителен риск, несъответствие на обичайното болнично хранене спрямо хранителните потребности и липса на провеждане на системна оценка и хранителна терапия. При всички хоспитализирани болни е необходима оценка на хранителния статус
за установяване на хронична малнутриция и изграждане на подходящ хранителен режим.

Keywords

Nutrition day, malnutrition, hospitalized patients, nutritive risk

Full Text


References

Попова Д. Хронична малнутриция. GP News,2008, 6,10-12.

Попова Д. Нутритивен съпорт – място и роля в клиничната практика. В: Науката за хранене между дискусиите и доказателствата. Под ред. Б. Попов. София, 2012, 271- 277.

Andreyev H. J. N., Norman A. R., Oates J., Cunningham D. Why do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for gastrointestinal malignancies? Eur J Cancer, 1998;34(4):503-9.

Barker L. A., Gout B. S., Crowe T. S. Hospital Malnutrition: Prevalence, Identification and Impact on Patients and the Healthcare System. Int J Environ Res Public Health. 2011 February; 8(2): 514-527.

Council of Europe, Committee of Ministers Resolution Res AP(2003)3 on food and nutritional care in hospitals https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=85747

Hiesmayr M., Schindler K., Pernicka E. et al. Decreased food intake is a risk factor for mortality in hospitalised patients: The Nutrition Day survey 2006. Clin Nutr., 2009; 28(5):484-491.

Kelly A., R. Tappenden, Beth Quatrara, M. L. Parkhurst et al. Critical Role of Nutrition in Improving Quality of Care:An Interdisciplinary Call to Action to Address Adult Hospital Malnutrition. J Acad Nutr Diet, 2013;113:1219-1237.

Konturek P. C., Herrmann H. J., Schink K. et al. Malnutrition in Hospitals: It Was, Is Now, and Must Not Remain a Problem! Med Sci Monit., 2015 Oct 2;21:2969-75.

Kyle U. G., Pirlich M., Lochs H. Et al. Increased length of hospital stay in underweight and overweight patients at hospital admission: a controlled population study. Clin Nutr, 2005; 24(1):133-42.

Norman K., Pichard C., Lochs H., Pirlich M. Prognostic impact of diseaserelated malnutrition. Clin Nutr, 2008;27:5-15.

Orsitto G. Different components of nutritional status in older inpatients with cognitive impairment. J Nutr Health Aging. May 2012;16(5):468-471.

Orsitto G., Fulvio F., Tria D. Et al. Nutritional status in hospitalized elderly patients with mild cognitive impairment. Clin Nutr,2009;28(1):100-102.

Popova, D., Strahilova B., Kamenova V. Et al. Nutritional assessment in oncological and non-oncological hospitalized patients. Annals Nutr and Metab, 2013,1249.

Schindler K, Pernicka E, Laviano A, et al., How nutritional risk is assessed and managed in European hospitals: A survey of 21, 007 patients findings from the 2007-2008 cross-sectional Nutrition Day survey. Clin. Nutr. 2010; 29(5):552-559.

Seres D. S. Surrogate nutrition markers, malnutrition, and adequacy of nutrition support. Nutr Clin Pract, 2005;20:308-313.

Souza T.T., Sturion C.J., Faintuch J. Is the skeleton still in the hospital closet? A review of hospital malnutrition emphasizing health economic aspects. Clin Nutr,2015; 34/6/ :1088-1092.

Valentini L., Schindler K., Schlaffer R. et al. The first Nutrition Day in nursing homes: Participation may improve malnutrition awareness. Clin Nutr,2009; 28(2):109-116.

Van Bokhrost М.A.E., De van der Shueren, Soetres, P.B. et al. Diagnosis of malnutrition-Screening and assessment. In: Basics in clinical nutrition. Ed L. Sobotka. Prague, Galen,2011, 21-32.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1709

Refbacks

Font Size


|