Scientific Online Resource System

Social Medicine

Храненето и безопасността на храните днес като проблем на общественото здравеопазване

Р. Eникова, M. Стойновска, В. Бирданова, Цв. Димитров, Цв. Виткова

Abstract

В статията се изтъква актуалността на здравословното хранене на населението, на безопасността на храните и заболеваемостта, свързана с тези фактори, които продължават да бъдат водещи проблеми на общественото здравеопазване. Анализират се дълбоките законодателни и институционални промени в организацията на медицинския контрол върху храните и храненето. Здравното законодателство в България в тази област е напълно хармонизирано с европейското и продължава да еволюира в синхрон с развитието на нормативната база на ЕС. Създадената Българска агенция по безопасност на храните има много широк обхват на дейностите, но на този етап не овладява пълноценно някои проблеми, в решаването на които е задължително прякото участие на квалифицирани медицински специалисти -здравословното хранене и здравният риск от химични и биологични контаминанти. Новият проекто-закон за храните ограничава правомощията на хуманно-медицинските специалисти в контрола на най-важните в храненето на населението групи храни. Има положителна тенденция за осъвременяване на българските стандарти за храни с оглед възвръщане към най-взискателните критерии за техния състав и качество. Обръща се внимание и върху значението на медиите в промоцията на здравословното хранене и за ограничаване на разпространението сред обществото на ненаучни диетични концепции и идеи.Full Text


References

Иванова Т. „Невидимото“ обществено здравеопазване. (2007), С., „Бе-

тапринт-Петрови и Сие“, 148 с.

Еникова Р., М. Стойновска, В. Бирданова, Ц. Димитров, Н. Статев. Предизвикателствата в хигиената на храненето днес. Юбилейна научна конференция „40 години МУ – Плевен“. 30.10 – 01.11. 2014 г., Плевен

Проект на Закон за храните (26.04.2016) http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/norm_aktove/proj_norm_akt.aspx

Съвременни проблеми в храненето на децата от 3 до 7 г. в България, стратегии и практически подходи, НЦООЗ, С., 2005.

Препоръки за здравословно хранене на населението в България (18-65 години), МЗ, НЦООЗ, 2006.

Наредба №2 на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 г. в детските заведения и детските кухни (ДВ, бр. 28/2013 г.)

Наредба №6 на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ. бр. 65/2011 г.)

Наредба №37 на МЗ за здравословно хранене на учениците (ДВ. бр. 63/2009 г.)

Наредба №23 на МЗ за физиологичните норми за хранене на населението. (ДВ, бр. 63/2005 г.).

Регламент (ЕО) №178/2002 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 28.01.2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.

Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

Регламент (ЕС) №1169/2011 на Евр. парламент и на Съвета от 25.10. 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите.

Регламент (ЕС) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1710

Refbacks

Font Size


|