Scientific Online Resource System

Social Medicine

Регистър на първичните имунни дефицити в България и създаване на експертни центрове

E. Наумова, M. Балева, M. Мурджева, Н. Гешева

Abstract

Първичните имунни дефицити (ПИД) са редки вродени генетично-обусловени заболявания. През последните 10 г. Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ) създаде Регистър на тези заболявания, разработи алгоритми за тяхната диагноза и лечение, започна създаването на Експертни центрове по този проблем.

Keywords

Primary immune deficiencies, register, expert centers

Full Text


References

Кирчев П, Божков Б, Владимиров И. Трудове на II национален конгрес по оториноларингология, Пловдив 30.IX-2.X. 1975 г.

Божков Б, Николов К. Наследствен ангиоедем – диагностични проблеми и лечение ... Проблеми на вътр. мед 1982; 10(1): 56-63.

Божков Б, Балева М, Николов К, Угърчински М, Ганев В, Стоилов И. 20 год. проучвания на наследствения ангиоедем в Б-я. Алергол клин имунолог 1993; 16(4): 1-5.

Божков Б, Николов К, Балева М. Фамилни проучвания на болни с наследствен ангиоедем. Вътр бол 1988; 27 (4): 62-65.

Ганев В, Божков Б, Угърчински М, Балева М. Генетични аспекти на наследствения ангиоедем. Съвр мед 1990; 41 (5): 8-10.

Божков Б, Балева М, Николов К. Фракции на комплемента при болни с наследствен ангиоедем. Дерматолог. венеролог. 1991; 30 (1): 17-20.

Стаевска М, Савов А, Ганев В, Кременски И, и съавт. Полиморфизъм на С1 инхибиторния ген, изследван у здрави и болни от наследствен ангиоедем-предв, резултати от генетичните проучв. Съвр мед 1997; 48 (6): 17-21.

Постановление № 5 на МЗ от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г., обн. в ДВ бр.5 от 18.01.2013 г.

Информация за научна сесия „ПИД ЕЦ в България”. IV Нац. конф. редки болести и лекарства сираци, Пловдив. Год. БАКИ, 2013, 58-59.

Наумова Е. Приложение на IVIG’s при имунодефицитни състояния. Годишник на БАКИ, 2009,15-18.

Балева М, Николов К. Нежелани ефекти от лечението с интравенозни имуноглобулинови препарати. Годишник на БАКИ, 2009, 40-47.

Николов К, Балева М. Наследствен ангиоедем - клиника, диагноза, терапия. Годишник на БАКИ, 2009, 51-55.

Балева М, Мурджева М, Николов К. Участие на вродените имунни дефицити на комплемента при някои инф. и автоимунни болести. Год. БАКИ, 2012, 55-63.

Младенова Цв, Михайлова С, Спасова З, Кюркчиев Д, Михайлова А, и съавт. Клиничен случай на пациент с общ вариабилен имунодефицит и гастроинтестинални прояви. Годишник на БАКИ, 2012,78-86.

Халачева К. Клиничен случай на преходен ИгА дефицит. Год. БАКИ, 2013,50-57.

Наредба №16 на МЗ от 30.07.2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за ЕЦ и РМ за редки заболявания.

Baleva M, Mihailova S, Yankova P, Atanasova I, Nikolova M, Naumova E. A rare case of Addison’s disease, hepatitis, thyreoiditis, positive IgG anti-tissue transglutaminase antibodies and partial IgA deficiency. Centr Eur J Immunol 2016 (press).
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1715

Refbacks

Font Size


|