Scientific Online Resource System

Social Medicine

Европейската перспектива за кинезитерапията в общественото здраве и българските реалности

Г. Ненова

Abstract

С увеличаване на възрастта нарастват потребностите от рехабилитация при пациентите с множествени хронични заболявания. Значимостта на кадрите, предоставящи рехабилитационни грижи, налага ясна визия за тяхното образование. Целта на статията е да се анализира развитието на кинезитерапията като професия, образование и практика в контекста на европейския опит чрез систематичен обзор на документи, регламентиращи функционирането
на кинезитерапевта в Европейския съюз и в България. Кинезитерапевтът в държавите членки на Европейския съюз е самостоятелен медицински специалист, който съставя и ръководи рехабилитационния план в болнични, доболнични и домашни условия. Българската реалност не предлага единна практика в обучението на тези специалисти, което ги поставя в неравностойно и конкурентно положение с лекарите физиотерапевти. Необходимостта от изясняване на ролята на кинезитерапевта в рехабилитационните грижи предполага уеднаквяване на образованието и правомощията на съществуващите до този момент разнородни специалности, практикуващи лечение чрез движение. Адаптирането на тази медицинска специалност към европейската практика предполага изучаването ѝ да се извършва двустепенно (бакалавър и магистър) във висшите медицински училища.

Keywords

kinesiotherapy, public health, rehabilitative care

Full Text


References

Атанасова, Е., Е. Мутафова, Т. Костадинова. Ефект на потребителските

плащания върху домакинските бюджети в България. Script a Scientifica Medica, 43, 2011, 4, 296.

Манчева, П., М. Делийски, Ст. Попова, Р. Алахвердян. Полиморбидността – смисъл, същност и значение в общата практика. Социална медицина, 2004, 4, 17-18.

Национална здравна стратегия 2014–2020.

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011. При-

ложение 4 към Заповед № РД01-931/27.12.2010, последни промени от 01.01.2015.

Парашкевова, П., Ив. Стефанова, Ст. Миндова. Практическото обучение по кинезитерапия – основа за изграждането на специфични компетенции. Научни трудове на РУ „А. Кънчев“, 2009, 48(8.1):136-138.

Петрова, Г. Стратегически избор и модел за интегрирани здравни

грижи в Република България в условията на членството ни в Европейския съюз, дисертационен труд, Варна, 2012.

Тодорова, Л. Процесът TUNING и подготовката на обучението по ерготерапия в Русенския университет. I национална научна конференция

с международно участие „Качество на висшето образование 2006“.

Сборник научни доклади, Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 1-2 юни, 2006.

Barr V., S. Robinson, B. Marin-Link, L. Underhill, A. Dotts, D. Ravensdale.

The expanded Chronic Care Model: an integration of concepts and strategies

from population health promotion and the Chronic Care Model. Hospital

Quarterly, 2003, 7(1):73–82.

DeLisa, J. A., G. M. Martin. Rehabilitation medicine: рast, present and future.

Rehabilitation medicine: principles and practice, 3rd ed., Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1998, 3-32.

Glover-Takahashi, S., D. Millette, T. Eftekari. Exploring Issues Related to

the Qualification Recognition of Physical Therapists. World Confederation

for Physical Therapy, London, 2003.

International standard classification of Ocupations, 2008, ISCO-08.

Word Confederation for Physical Therapy. Ethical principles. London,

UK: WCPT, 2011.

Word Confederation for Physical Therapy. Policy statement: Direct access

and patient client self-referral to physical therapy. London, WCPT, 2011.

Word Confederation for Physical Therapy. Policy statement: Ethical responsibilities of physicaltherapists and WCPT members. L., WCPT, 2011.

Word Confederation for Physical Therapy. WCPT guideline for physical

therapist professional entry level education. London, UK: WCPT, 2011.

World Confederation for Physical Therapy. Policy Statement: Regulation

of the physical therapy profession. London, UK: WCPT, 2011.

World Confederation for Physical Therapy. WCPT guideline for the development of a system of legislation/regulation/recognition of physical therapists. London, UK: WCPT, 2011.

www.wcpt.org.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1721

Refbacks

Font Size


|