Scientific Online Resource System

Social Medicine

Недееспособността в законите - от Юстиниан до наши дни

A. Джорджанова, П. Манчева

Full Text


References

Анализ на съответствието на българското законодателство с КПХУ,

http://www.equalrights.bcnl.org/uploadfiles/documents/bg_review_uncrpd_final.pdf; „Прилагане на член 12 и член 33 от КПХУ, http://www.equalrights.bcnl.org/uploadfiles/documents/comparative_study_uncrpd_ final.pdf

Ангелова-Барболова, Н. Клинико-социальная характеристика больных

шизофренией с агрессивными формами поведения, подвергнутых не-

добровольной госпитализации. Дис. канд. мед. наук, Москва, 2009.

Велинов, В, П. Маринов. Практическа психиатрия, том 2. Ася-Росен

Младенов, София, 2008, 19-21, 52-59.

Велинов, В. Автореферат. Канд. дис. ЦМБ, София, 1998.

Ганев, В. Законь соудным людьмъ. БАН, София, 1959.

Данаджиев, Ст. Невменяемостта в нашия наказателен закон. С., 1922.

Данаджиев, Ст. Принципите на психическата хигиена. София, 1935.

Данаджиев. Ст. За афекта (раздразненото състояние) в углавния процес. 2 изд., София, 1932.

Джеров, Aл. Гражданско право. ИК „Труд и право“, София, 2012, 34.

Джеров, Ал. Гражданско право. Обща част. Книга първа. Изд. „Проф.

М. Дринов“, София, 1994, 27-30.

Дождев Д. В. Римское частное право. Норма, Москва, 2008, 685.

Доклад на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент

(препоръки към Комисията относно правната защита на пълнолетни

лица: трансгранични последици (2008/2123(INI)), 8.

Дончев, П. Върху разпространението, произхода, болестните механизми и превенцията на обществено-опасните действия при психично болни. Дис д-р м.н.. София, 1977.

Европейският съд по правата на човека. Критичен анализ на българ-

ската уредба по дееспособността – несъответствие с чл. 3, 5, 6, 13 и

В особените мнения от Европ. конв. за защита правата на човека в

Решението по делото „Станев срещу България“, https://mjs.bg/47/233/.

Закон за лицата и семейството. Държавен вестник, бр.89 от 1953/по-

следни промени: ДВ, бр. 120 от 29.12.2002.

Илейко, В. Р. Судебно-психиатрическая экспертиза: от теории к практике. КИТ, Киев, 2006, 249-256.

Панова, Е. В. Кодификацията на Юстиниян. НБУ, 2004.

Петрова, Г. История на българската държава и право. (680–1878). Изд.

„Сиела“, София, 2009, 30.

Покровский, И. А. История римского права. Москва, 2004, 540.

Решение от 4.11.2013 г. по гр. дело № 16 532/ 2012 г. по описа на Со-

фийски градски съд, http://challengingthelaw.com/wp-content/uploads/

/11/Reshenie-K-za-pravata-na-horata-s-uvrejdania.pdf.

Стоименов, Й. Съдебна психиатрия. Учебник за студенти по право.

Изд. „Марин Дринов“, София, 2003, 33.

Тодоров, Ст. Агресивни и автоагресивни действия на шизофренно

болните. Автореферат на дис. за прид. научна ст. кмн. Варна, 1979.

Торбов, Ц. История и теория на правото. Юриспрес, София, 2002, 7.

Шипковенски Н. Недееспособност и запрещение. Пр. мисъл, 1972, 4.

Council decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion,

by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with disabilities.

Fenet, P. A. Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Т. 1– 15. Pаris, 1836

Human rights Commissioner Office, Comm DH/Issue Paper Strasbourg,

February 2012, “Who gets to decide? Right to legal capacity for persons

with intellectual and psychosocial disabilities”, 2012.

Legal capacity of persons with intellectual disabilities and persons with

mental health problems, 2013.

Starck,,B. Introduction au droit. Paris, 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1722

Refbacks

Font Size


|