Scientific Online Resource System

Social Medicine

Нови психоактивни вещества

Й. Стойнева

Abstract

Нарастването на пазара на нови психоактивни вещества ще продължи да бъде предизвикателство за общественото здраве и политиките в областта на наркотиците в близките години. Предизвикателствата са свързанисъс скоростта, с която субстанциите се появяват, с техния временно освободен статут и липсата на информация заефектите и щетите от употребата им. Много от новите психоактивни вещества, които са предназначени за пазарa сепроизвеждат в големи количества от химически компании, базирани в Китай и Индия, транспортират се най-честочрез куриерски пратки до Европа, където се преработват, опаковат и продават на употребяващите ги.


Keywords

New psychoactive substances, market, synthetic cannabinoids

Full Text


References

Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба, Национален фокусен център за наркотици и наркомании, нулев брой, 2015.

Система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества в

България (публичен сайт), https://www.ews-nfp.bg

New psychoactive substances in Europe. An update from the EU Early

Warning System, EMCDDA (Нови психоактивни вещества в Европа.

Актуализация от Системата за ранно предупреждение на ЕС, Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании), Лисабон, Март 2015, https://www.emcdda.europa.eu/publications/2015/new-psychoactive-substances

Европейска база данни за нови наркотици (European database on new

drugs), Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

(EMCDDA), https://ednd.emcdda.europa.eu

Годишен доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици

в Република България – 2015, Национален фокусен център за наркотици и наркомании, 2015.

Национално представително проучване сред учениците в 9 – 12

клас' 2013 г., Национален фокусен център за наркотици и наркомании, 2013

Национално представително проучване сред младото население (20-34 г.), Национален фокусен център за наркотици и наркомании, 2013
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1831

Refbacks

Font Size


|