Scientific Online Resource System

Social Medicine

Добри практики за оценка на здравни технологии

T. Веков, П. Салчев, Сл. Джамбазов

Abstract

Оценката на здравните технологии е нов за нашата страна инструмент в ръцете на здравнитемениджъри, който дава възможност решения да се вземат на базата на научно обосновани доказателства, включвайки както оценяването на директните и очаквани последствия, така и на косвените и непредвидими последствия. Тя разширява възможностите за по-обективна преценка и
определяне на приоритетността при внедряването на различните иновативни и здравни технологии.
Излязлата наскоро монография на проф. Тони Веков, проф. Петко Салчев и д-р Славейко Джамбазов „Добри практики за оценка на здравни технологии` е особено актуална и представляваинтерес както за широк кръг здравни ръководители на всички нивà на здравната система, така иза сътрудниците на регулаторни агенции, финансиращи институции, политици и законодатели,
инвеститори, изследователи и др.
В монографията са представени теоретичните основи, основните принципи и добри практикиза оценка на здравните технологии, обсъдени са всички ключови етапи като моделиране набъдещи здравни ползи и разходи, събиране на първични проспективни данни, работа с ретроспективни данни, оценка на достоверност и приложимост на данните, използване на косвенисравнения чрез мрежови метаанализи, трансфер и адаптиране на данни от други страни, анализна бюджетното въздействие и др.
Овладяването на добрите практики и съвременния научен подход за оценяване на здравнитетехнологии са задължително условие за професионалното развитие на специалистите в тази области монографията им предоставя необходимите знания и начини на приложението им.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1841

Refbacks

Font Size


|