Scientific Online Resource System

Social Medicine

Програма СИНДИ преди и сега

Г. Цолова

Abstract

Настоящата монография представя проблеми, свързани с хроничните незаразни болести (ХНБ),на национално и международно ниво. Извършен е анализ на разпространението на сърдечно-съдовите болести, злокачествените новообразувания, ХОББ и диабета в ЕС и у нас, на факторитена риска, водещи до възникването им. Представени са основополагащи документи в областта на
превенцията и контрола на ХНБ.
Специално място в монографията е отделено на Интервенционната програма за интегриранапрофилактика на ХНБ - СИНДИ. Програма СИНДИ предоставя политика и методология за справянес проблема ХНБ, който безспорно е с най-голяма тежест за обществата. Политиката на програмата
е и в основата на Глобалната и Европейската стратегии на СЗО за профилактика на ХНБ и на редицадруги профилактични програми на СЗО и ЕС. СИНДИ - България постигна значими успехи в областтана профилактиката на ХНБ и общественото здраве. Проведените четири мониторинга по програматапоказват положителни промени в поведението на населението за здраве, в нивото на редица
фактори на риска за здравето, промени в показателите за здравното състояние на населението.Опитът, който натрупа програмата у нас е използван за подобряване на здравето на населениетов страната чрез стартиралата Национална програма за превенция на ХНБ 2014-2020 г.
Монографията несъмнено ще представлява интерес за широк кръг читатели, особено за специалистите от здравната мрежа в областта на промоцията на здраве и профилактиката на болестите.

проф. д-р Пламен Димитров


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1842

Refbacks

Font Size


|