Scientific Online Resource System

Social Medicine

Промоция на здравето - 30-годишна практика и акценти за бъдещо развитие

С. Георгиева, С. Aлександрова-Янкуловска

Abstract

Целта на настоящата публикация е да анализира ефекта от утвърдените дейности и принципи на промоцията на здравето и новите насоки и приоритети, възникващи във връзка с променящата се социална действителност. Проведените наскоро форуми - IX Европейска конференция по обществено здраве във Виена и IX международна конференция по промоция на здравето в Шанхай потвърждават своята съпричастност към утвърдените в Отавската харта принципи и изтъкват значението им за подобряване на общественото здраве. Интензифицирането в последните години на явления като миграция, урбанизация, развитие на технологиите и информационния обмен, глобализация на търговията и пазара на труда, изостряне на военни конфликти и други, изискват адаптирането им към новите социални условия.

Keywords

Health promotion, Ottava Charter, Shanghai Declaration, Vienna Declaration

Full Text


References

Георгиева С., Проучване на условията, компетентностите и партньорството за промоция на здравето в училищата в Плевенски регион.

Автореф. на дис. труд за образ. и научна ст. „Доктор”, Плевен 2014.

Грънчарова Г., С. Александрова-Янкуловска, Социална медицина. Издателски център на МУ-Плевен, 2016.

Кирова П., Анализ на политиките на общините в Р България в областта на общественото здраве – реалности и перспективи. Автореф. на дис. труд за образ. и научна ст. „Доктор”, Плевен 2015.

МЗ, 2015, Концепция „Цели за здраве 2020“ http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/08/kontseptsiya-tseli-za-zdrave-2020.pdf

МЗ, 2013, Национална здравна стратегия 2014-2020. http://www.mh.government.

bg/media/filer_public/2016/09/12/nzs_2020.pdf

EPH Conference Vienna 2016. Press release Vienna Declaration. https://ephconference.eu/repository/conference/2016/Press_release_Vienna_Declaration.pdf

Lomazzi M., A Global Charter for the Public’s Health – the public health system: role, functions, competencies and education requirements. Eur J Pub Health, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckw011;

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/eurpub/early/2016/03/07/eurpub.ckw011.full.pdf

WHO. 2009. Milestones in Health promotion – Statements from Global Conferences, pp 1-6.

WHO. 1986. The Ottawa charter on Health Promotion. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

EUPHA. 2016. The Vienna Declaration. https://ephconference.eu/repository/publications/Vienna_Declaration_final_version.pdf

WHO. 2016. Shanghai Declaration, 9th Global Conference on Health Promotion. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/en/

WHO. 2016. 9th Global Conference on Health Promotion. #HealthInSDGs, Policy brief 1: Healthy cities. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/

gchp/policy-brief1-healthy-cities.pdf

WHO and Metropolis. 2014. “Cities for Health.” http://www.who.int/kobe_centre/publications/cities_for_health_final.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2126

Refbacks

Font Size


|