Scientific Online Resource System

Social Medicine

Непридържането към предписаната от лекаря терапия - европейски и световен проблем

K. Лазарова, Л. Георгиева

Abstract

Тази статия разглежда отношението на пациента към лекарствената терапия и предписаното от медицински
специалист лечение. Направеният анализ на собствени и международни данни повдига много неразрешени въпроси и
предполага, че активното сътрудничество на болния в процеса на лечение е от съществено значение за благоприятния
краен резултат. Взаимното доверие между лекар и пациент, съчетано със знание и чувство за лична отговорност e ос-
новата за успешна терапия. На основата на тези предпоставки проведохме собствено проспективно социологическо
проучване през 2015 г., което обхваща 829 лица от цялата територия на Р. България. Развитието на иновативни услуги
и високотехнологични методи за диагностика и правилно провеждане на лечение ще доведат не само до значим здравен
ефект, но и независимо от първоначалния обем на инвестициите ще намалят разходите за здраве в дългосрочен план.

Keywords

medical prescriptions, patients` rights, therapeutic regimen

Full Text


References

Закон за здравето, обн. ДВ., бр.70 от 10 август 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 5 април 2016 г. http://www.lex.bg/laws/ldoc%20/2135489147

Закон за здравното осигуряване, обн. ДВ., бр.70 от 19 юни 1998 г., изм. ДВ. бр. 20 от 15 март 2016 г. http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800

Braido F, biardini I, Sumberesi M, et al. Obstructive lung diseases and inhaler treatment: results from a national public pragmatic survey. Respir Res 2013; 14: 94.

CMAG-1. Case management adherence guideline. v. 1.0. Guidelines from the Case Management Society of America for improving patient adherence to medication therapies 2004. www.cmsa.org/portals/0/pdf/CMAG.pdf

Gillissen, A. Patient’s adherence in asthma. J Phys Pharm. 2007, 58, Suppl 5: 205-222

Haynes RB, Taylor DW, Sackett DL. Compliance in healthcare. 1979;

Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. p 1-7

http://www.nsoplb. com/obshta-medicina/kak-da-se-spravim-s-pacientkojto-ne-spazva-naznacheniyata

Mäkelä MJ, Backer V, Hedegaard M, Larsson K. Adherence to inhaled therapies, health outcomes and costs in patients with asthma and COPD. Respir Med. 2013 Oct; 107(10): 1481-90

Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005; 353(5): 487-497

Sabaté, E. Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action. World Health Organization. Geneva 2003; 1-194

Sanduzzi A, Balbo P, Candoli P, et al. COPD: adherence to therapy. Multidisciplinary Resp Med 2014; 9: 60.

Vermeire E, Hearnshaw H, Van Royen P, Denekens J. Patient adherence to treatment:three decades of research. A comprehensive review. J Clin Pharm Ther.2001; 26:331-342

Но P, Bryson C, Rumsfeld J. Medication Adherence. Its Importance in Cardiovascular Outcomes. Circulation. 2009; 119:3028-3035
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2129

Refbacks

Font Size


|