Scientific Online Resource System

Social Medicine

Термини за характеризиране на дъвкателната функция

Д. Kонстантинова, M. Димова

Abstract

Целта на авторите е да се обсъдят използваните в научната литература термини за характеризиране на дъвкателния процес и да се предложи еднозначно за българския език понятие. Въз основа на задълбочен анализ на съществуващата терминология е предложен терминът „дъвкателна ефективност` със следното определение към него: „Обективно характеризиране на състоянието на дъвкателната функция, отразяваща степента на раздробяване на частиците храна при работа на дъвкателния апарат за определено време, за определен брой дъвкателни движения или до оформяне на болуса за преглъщане, изразени в относителни единици (например в %, относителни числа и качествен критерий).

Keywords

masticatory function, chewing efficiency


References

Гелман С., Функциональная жевательная проба, М., Стомат., 1932, 2.

Евтимов Е., Проучване върху методите за функционално изследване на дъвкателния апарат, Дис., София, 1958.

Милев А., И. Братков, Б. Николов, Речник на чуждите думи в българския език, София, Издателство наука и изкуство, 1970.

Николов Б., Резултати от дъвкателната функция при норма и аномалии на деца от 7 до 14 годишна възраст, Автореферат, София, 1965.

Рубинов И., Клиника и функциональная терапия аномалий прикуса с точки зрения мастикациографии, Москва, Стоматология 1951, 4.

Ряховский А., Сравнительная характеристика жевательных проб. Стоматология, 1992, 5, 66-70.

Смоленский Государственъй мед. университет – глосар: http://sgma.info

Токаревич И., Ю. Наумович, Современные методики оценки функции жевания, www.mednovosti.by.

Тълковен речник на българския език, Първо изд., Изд. МАГ-77, 1997.

Уваров Д., А. Айдакс, Речник на научните термини, П. Берон, С., 1992

Филчев А., Р. Ралев, Пропедевтика на протетичната дентална медицина, София, 2010, 155-163.

Ascher F., Der Kauwert der geschlossenen Zahnreihe und des Liickengebisses. Deutsche Zahn-, Mund- und Kieferhielkuttde,1938, 5, 60.

Balters W., Theorie und praxis der totalen und partiellen prothese, Leipzig, 1935.

Bates J., G. Stafford, K. Harrison, Masticatory function – a review of the literature, Jourtial of Oral Rehabilitation, 1976, 3, 57-67.

Carlsson G., Masticatory efficiency: the effect of age, the loss of teeth and prosthetic rehabilitation. Int Dental J, 1984, 34, 93-97.

Christiansen E., Einige untersuchungen ueber das Kauvermoegen des natuerlichen und ..., Vierteljahrsschrift Zahnheilkund, 1923, 1, 1.

Kapur К., S. Soman, Masticatory performance and efficiency in denture wearers, The Editorial Council of The Journal of Prosthetic Dentistry, 2004, doi:10.1016/j.prosdent.2004.03.026.

Lepley C., G. Throckmorton, R. Ceen, P. Buschangd, Relative contributions of occlusion, maximum bite force, and chewing cycle kinematics to masticatory performance, Am J of Orthodontics and Dento Ortho, 2011, 139, 5

Manly R., L. Bralеy, Masticatory performance and efficiency, Journal of Dental Research, 1950, 29, 448.

Shiina N., K. Suzuki, C. Ishikaw et al., Clinical study on the prognosis of complete denture wearers covering 10 years. 4. Masticatory efficiency.

Nippon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi, 1989, 33,1342-1349.

The academy of prosthodontics, The glossary of prosthodontic terms, The journal of prosthetic dentistry, 2013, 94, 1.

Yurkstas A., R. Manly, Value of different test foods in estimating masticatory ability, Journal of Applied Physiology, 1950, 3.

Yven C., L. Bonnet, D .Cormier, et al.: Impaired mastication modifies the dynamics of bolus formation, Eur J Oral Sci, 2006, 114:184-190.

www.duden.de; 25. www.merriam-webster.com

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed; 27. www.pubmed.com

www.sciencedirect.com; 29. www.scopus.com

http://talkoven.onlinerechnik.com; 31. http://orthodont-profi.ru
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2135

Refbacks

Font Size


|